Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Steenwijk, Compagnie 1 t/m 11 en 65 t/m 75, bouwen 12 twee-onder-een-kapwoningen (27-12-2018)
Steenwijk, Kornputsingel 11, wijzigen bestemming Wonen naar bestemming Centrum 2 (03-01-2019)
Vollenhove, De Kampen 21, bouwen bedrijfshal met kantoor (31-12-2018)
Vollenhove, Reling 2, uitbreiden woning (07-01-2019)    
Zuidveen, Burgemeester G.W. Stroinkweg 68, starten Bed & Breakfast (02-01-2019)
 

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Blankenham, Hammerdijk 30, kappen bomen (07-01-2019)
Kuinre, Henric de Crandestraat 187, realiseren dakdoorvoer (04-01-2019)
Sint Jansklooster, Bovenkruier 14 en 16, bouwen twee-onder-een-kapwoning (07-01-2019)

Reageren?

Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.
 

Verleende omgevingsvergunningen (uitgebreide procedure)

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland hebben een omgevingsvergunning verleend voor:
Steenwijk, Matthijs Kiersstraat 6 en 6a, bouwen twee-onder-een-kapwoning (03-01-2018)

De stukken liggen van 16 januari 2019 t/m 27 februari 2019 ter inzage (1).

Het plan is te raadplegen op: http://212.78.207.19/E5037ECC-0943-430D-B0E0-88A40416E1EB/

De bestanden zijn beschikbaar op: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.1708.STWmathijskiers6OV-VA01
 

Reageren?

T/m 27 februari 2019 kunnen belanghebbenden beroep (4) instellen. U kunt alleen beroep instellen als u tijdig een zienswijze over de ontwerpomgevingsvergunning naar voren heeft gebracht of kunt aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest.
 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben besloten de beslistermijn voor de volgende aanvraag te verlengen met maximaal 6 weken:
Giethoorn, Vlier 14, bouwen woning (08-01-2019)
Vollenhove, Voorpoort 7, 7a en 9 en Molenberg 15 en 17, bouwen winkelpand en verbouwen bestaande winkelpand naar woningen (02-01-2019)
 

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).