Milieu

Besluit gasaansluitplicht

Ossenzijl, recreatiepark Waterstaete, het gebied met postcode 8376 JA met daarin de huisnummers 7 t/m 64 is aangewezen als gebied waar de gasaansluitplicht blijft gelden. Met dit besluit mogen de nog te bouwen recreatiewoningen aangesloten worden op het bestaande gasnet.

De stukken liggen van 22 januari 2019 t/m 5 maart 2019 ter inzage (1).
U kunt ook digitaal inzien:
-    Collegebesluit (PDF, 283 KB)
-    Plattegrond recreatiepark Waterstaete (PDF, 547 KB)

Reageren?

T/m 05 maart 2019 kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).