Algemeen

Openbare vergadering van de adviseur ruimtelijke kwaliteit van de welstands-en monumentencommissie

5 februari 2019,  gemeentehuis,  Vendelweg 1, Steenwijk, aanvang 09.30 uur.
De agenda met de te behandelen bouwplannen ligt voor aanvang van de vergadering ter inzage in de vergaderruimte. Voor informatie over de agenda kunt u contact opnemen met de heer H. Waninge, tel. 14 0521.
 

Politieke Markt

5 februari 2019, gemeentehuis, Vendelweg 1, Steenwijk, aanvang 19.30 uur.
De agenda vindt u op onze website www.steenwijkerland.nl, onder Bestuur /Raadsinformatie
 

Bekendmaking vaststelling Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Steenwijkerland

De gemeenteraad heeft op 18 december 2018 de Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Steenwijkerland vastgesteld. De regeling heeft betrekking op periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur van de gemeente Steenwijkerland. De verordening is bekendgemaakt in elektronisch Gemeenteblad 2019, nr. 10358, te vinden op: www.officielebekendmakingen.nl Daar staat de volledige tekst van de regeling.
De verordening ligt verder kosteloos ter inzage (1). Tegen betaling kunt u een afschrift krijgen.

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).