Algemeen

Openbare vergadering van de adviseur ruimtelijke kwaliteit van de welstands-en monumentencommissie

Openbare vergadering van de adviseur ruimtelijke kwaliteit van de welstands- en monumentencommissie op 8 en 15 januari 2019 , gemeentehuis, Vendelweg 1, Steenwijk, aanvang 09.30 uur.
De agenda met de te behandelen bouwplannen ligt voor aanvang van de vergadering ter inzage in de vergaderruimte. Voor informatie over de agenda kunt u contact opnemen met de heer H. Waninge, tel. 14 0521.

Politieke Markt

Politieke Markt op 15 januari 2019, gemeentehuis, Vendelweg 1, Steenwijk, aanvang 19.30 uur.
De agenda vindt u op onze website www.steenwijkerland.nl, onder Bestuur / Raadsinformatie
 

Vaststelling Nadere regels sportsubsidies 2019

Burgemeester en wethouders hebben op 04-12-2018 de Nadere regels sportsubsidies Steenwijkerland 2019 vastgesteld. Deze regeling is bekendgemaakt in Gemeenteblad 2018, nr. 276234, te vinden op: www.officielebekendmakingen.nl Daar staat de volledige tekst van de Nadere regels sportsubsidies. De regeling treedt op 1 januari 2019 in werking.
De Nadere regels sportsubsidies liggen verder kosteloos ter inzage (1). Tegen betaling kunt u hiervan een afschrift krijgen.
 

Vaststelling Instructie voor de leerplichtambtenaar

Burgemeester en wethouders hebben op 11-12-2018 de Instructie voor de leerplichtambtenaar/ medewerker RMC van Regio IJssel-Vecht vastgesteld. Deze regeling is op 21-12-2018 bekendgemaakt in Gemeenteblad 2018, nr. 277633, te vinden op: www.officielebekendmakingen.nl
Daar kunt u de volledige tekst van de instructie lezen. De instructie treedt op 4 januari 2019 in werking. De regeling ligt verder kosteloos ter inzage (1). Tegen betaling kunt u hiervan een afschrift krijgen.|
 

Aanwijzing toezichthouders Wmo

Burgemeester en wethouders hebben op 13-11-2018 toezichthouders rechtmatigheid voor de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 aangewezen. Dit besluit is bekendgemaakt in Gemeenteblad 2018, nr. 276113, te vinden op: www.officielebekendmakingen.nl
Daar staat de volledige tekst van de aanwijzing. De aanwijzing treedt op 1 januari 2019 in werking. Dit besluit ligt verder kosteloos ter inzage (1). Tegen betaling kunt u hiervan een afschrift krijgen.

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).