Algemeen

Raadsvergadering

21 januari 2020, gemeentehuis, Vendelweg 1, Steenwijk, aanvang 19.30 uur.
De agenda vindt u op onze website www.steenwijkerland.nl onder Bestuur/Raadsinformatie
 

Openbare vergadering van de adviseur ruimtelijke kwaliteit van de welstands- en monumentencommissie

24 januari 2020, gemeentehuis, Vendelweg 1, Steenwijk, aanvang 09.30 uur.
De agenda met de te behandelen bouwplannen ligt voor aanvang van de vergadering ter inzage in de vergaderruimte. Voor informatie over de agenda kunt u contact opnemen met de heer H. Waninge, tel. 14 0521.
 

Bekendmaking Mandaatbesluit Wvggz en Wzd gemeente Steenwijkerland

De burgemeester heeft op 19 december 2019 het Mandaatbesluit Wvggz en Wzd gemeente Steenwijkerland vastgesteld. Met dit besluit is de bevoegdheid van de burgemeester tot het nemen van crisismaatregelen op grond van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en het nemen van beschikkingen tot inbewaringstelling op grond van de Wet zorg en dwang (Wzd) gemandateerd aan elk van de wethouders.
Daarnaast zijn medewerkers die belast zijn met piketdiensten in het kader van de Wvggz op grond van dit besluit gemandateerd om betrokkenen te horen in het kader van een crisismaatregel. Het mandaatbesluit wijzigt de Mandaatregeling gemeente Steenwijkerland. Het besluit is bekendgemaakt in elektronisch Gemeenteblad 2019, nr. 316055, te vinden op: www.officielebekendmakingen.nl Daar staat de volledige tekst van het besluit. Het besluit is op 1 januari 2020 in werking getreden.
Verder ligt het kosteloos ter inzage. Tegen betaling kunt u een afschrift krijgen.

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).