Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Blankenham, Hammerdijk 5, kappen 2 kastanjes (08-01-2020)
Blankenham, Hammerdijk 20, kappen 8 populieren (02-01-2020)        
Giethoorn, Oeverweg 8, kappen 2 essen (07-01-2020)        
Steenwijk, Wilhelminastraat 47, brandveilig gebruik Kindcentrum Bernhard (02-01-2020)
Wanneperveen, Siebenweg 14, bouwen 4 noodlokalen (02-01-2020)  
 

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Giethoorn, Binnenpad 52, plaatsen PV-panelen op botenhuis (06-01-2020)
Sint Jansklooster, Leeuwte 81, kappen abies (07-01-2020)        
Vollenhove, weg van Rollecate 19e, bouwen woning met loods (08-01-2020)        

       
Reageren?

Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.
 

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland hebben het voornemen om een omgevingsvergunning te verlenen voor:
Kuinre, Het Anker 8, bouwen loods met bedrijfswoning

De stukken liggen van 15 januari 2020 t/m 25 februari 2020 ter inzage (1).

Het plan is te raadplegen op:
http://ruimtelijkeplannen.steenwijkerland.nl/59C7AD5B-BC66-4D0B-A5B1-24D0889DF3AB/

De bestanden zijn beschikbaar op: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/viewer?planidn=NL.IMRO.1708.KREHetAnker8OV-ON01


Reageren?

Over het ontwerpbesluit kan iedereen t/m 25 februari 2020 bij voorkeur schriftelijk, of mondeling, een zienswijze (2) naar voren brengen.

 

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland hebben het voornemen om een omgevingsvergunning te verlenen voor:
Giethoorn, Kanaaldijk 1, uitbreiding minicamping van 15 naar 20 plaatsen

De stukken liggen van 15 januari 2020 t/m 25 februari 2020 ter inzage (1).

Het plan is te raadplegen op:
http://ruimtelijkeplannen.steenwijkerland.nl/AAB60AAC-7309-47D1-8890-2FCF592271AA/

De bestanden zijn beschikbaar op: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/viewer?planidn=NL.IMRO.1708.GTHKanaaldijk1OV-ON01


Reageren?

Over het ontwerpbesluit kan iedereen t/m 25 februari 2020 bij voorkeur schriftelijk, of mondeling, een zienswijze (2) naar voren brengen.
 

Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland hebben een omgevingsvergunning verleend voor:
Giethoorn, Kapelweg 3, bouwen bedrijfsloods (16-12-2019)

De stukken liggen van 15 januari 2020 t/m 26 februari 2020 ter inzage (1).

Het plan is te raadplegen op: http://ruimtelijkeplannen.steenwijkerland.nl/FD791322-F02E-4E96-BF6A-74423CA635F5/

De bestanden zijn beschikbaar op: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/viewer?planidn=NL.IMRO.1708.GHNKapelweg3OV-VA01


Reageren?

T/m 26 februari 2020 kunnen belanghebbenden beroep (4) instellen. U kunt alleen beroep instellen als u tijdig een zienswijze over de ontwerp omgevingsvergunning naar voren heeft gebracht of kunt aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest.

 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben besloten de beslistermijn voor de volgende aanvraag te verlengen met maximaal 6 weken:    
Giethoorn, Binnenpad, Noorderpad, Zuiderpad, Vermaningspad en Lange Steeg, kappen 11 bomen (07-11-2019)    

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).