Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Blokzijl, Kerkstraat 15-17, samenvoegen 2 woningen (24-12-2019)
Eesveen, Eesveenseweg 50I, beperkte milieutoets t.b.v. wijzigen bedrijf i.v.m. houden landbouwhuisdieren (09-01-2020)
Giethoorn, Binnenpad 25a, starten Bed & Breakfast (08-01-2020)
Giethoorn, tegenover Meester K. Hoekstraweg 16, kappen 8 bomen en herplant 3 bomen (09-01-2020)
Giethoorn, Molenweg 17, bouwen schuur (10-01-2020)
Oldemarkt, Frieseweg 21, bouwen schuur (09-01-2020)
Sint Jansklooster, De Bos 5, plaatsen tijdelijke woonruimte (14-01-2020)        
Steenwijk, Scholestraat 27-29, creëren doorgang tussen 2 panden (03-01-2020)        
Steenwijk, Tukseweg 50, bouwen tijdelijke aanbouw (10-01-2020)        
Witte Paarden, Steenwijkerweg 263, kappen 2 eiken (10-01-2020)        

 

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Blankenham, ’t Strand 24, toevoegen appartement (14-01-2020)
Eesveen, Van Karnebeeklaan 5, herstellen aangetaste houten buitengevels en vervangen rietbedekking (06-01-2020)
Oldemarkt, Zwartehofslaan 13, vervangen dakkapel op voordakvlak (14-01-2020)
Paasloo, Paasloërweg 31, verlengen kapschuur (09-01-2020)        
Tuk, Tukseweg 238F, bouwen woning en bijgebouw (10-01-2020)        
Vollenhove, Noordwal 3, verbouw recreatiegebouw (14-01-2020)        

 

Reageren?

Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.

 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben besloten de beslistermijn voor de volgende aanvraag te verlengen met maximaal 6 weken:
Paasloo, Spinnerslaan 1, herbouwen woonhuis (13-01-2020) 

       

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland hebben het voornemen om een omgevingsvergunning te verlenen voor:
Vollenhove, Bisschopstraat 27, herstellen achtergevel

De stukken liggen van 22 januari 2020 t/m 3 maart 2020 ter inzage (1).

Reageren?

Over het ontwerpbesluit kan iedereen t/m 3 maart 2020 bij voorkeur schriftelijk, of mondeling, een zienswijze (2) naar voren brengen.

 

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland hebben het voornemen om een omgevingsvergunning te verlenen voor:
Steenwijk, hoek Trappenweg / Onnase Doodweg, aanleggen bijentuin

De stukken liggen van 22 januari 2020 t/m 3 maart 2020 ter inzage (1).

Het plan is te raadplegen op: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/viewer?planidn=NL.IMRO.1708.STWTrappenwegongOV-ON01

De bestanden zijn beschikbaar op:
http://ruimtelijkeplannen.steenwijkerland.nl/9DBC4A05-E3F7-4E09-9278-1A27474896D2/

Reageren?

Over het ontwerpbesluit kan iedereen t/m 3 maart 2020 bij voorkeur schriftelijk, of mondeling, een zienswijze (2) naar voren brengen.

 

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland hebben het voornemen om een omgevingsvergunning te verlenen voor:
Steenwijkerwold, Oldemarktseweg 191 en 191a, bouwen tweede bedrijfswoning en werktuigenloods

De stukken liggen van 22 januari 2020 t/m 3 maart 2020 ter inzage (1).

Het plan is te raadplegen op: http://ruimtelijkeplannen.steenwijkerland.nl/0F5FF00D-8D58-4188-9D68-5CE15C1254F6/

De bestanden zijn beschikbaar op: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/viewer?planidn=NL.IMRO.1708.SWWOldemarwg191OV-0301

 

Reageren?

Over het ontwerpbesluit kan iedereen t/m 3 maart 2020 bij voorkeur schriftelijk, of mondeling, een zienswijze (2) naar voren brengen.

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).