Bestemmingsplannen

Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan Witte Paarden – Herontwikkeling Steenwijkerweg 235

Het ontwerpbestemmingsplan Witte Paarden – Herontwikkeling Steenwijkerweg 235 ligt ter inzage. Het plan heeft betrekking op Steenwijkerweg 235, Witte Paarden, een leegstaand horecapand en bedrijfswoning. In het pand was voorheen een café/wokrestaurant gevestigd. Initiatiefnemer is voornemens om de locatie te herontwikkelen met 5 woningen. Het gaat om 2 tweekappers en 1 vrijstaande woning.

 

Voornemen vaststellen hogere waarde wegverkeerslawaai Steenwijkerweg 235 Witte Paarden

Burgemeester en wethouders zijn van plan een hogere waarde vast te stellen vanwege wegverkeerslawaai voor Steenwijkerweg 235 Witte Paarden.

De stukken liggen van 29 januari t/m 10 maart 2020 ter inzage (1).
Daarnaast kunt u het ontwerp raadplegen via https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/viewer?planidn=NL.IMRO.1708.WPASteenwweg235BP-ON01
De bestanden zijn beschikbaar op het webadres: http://ruimtelijkeplannen.steenwijkerland.nl/96843AFA-E3D1-4718-859C-DDD20E16FBC1/


Reageren?

Over het ontwerpbestemmingsplan kan iedereen t/m 10 maart 2020 mondeling of schriftelijk een zienswijze (2) bij de gemeenteraad naar voren brengen.

 

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Vollenhove - Stadsstrand

De gemeenteraad van Steenwijkerland heeft op 17 december 2019 het bestemmingsplan Vollenhove - Stadsstrand gewijzigd vastgesteld. Het plan heeft betrekking op de aanleg van een zwemstrand, de bouw van een strandpaviljoen, een botterwerf en de aanleg van visvijvers ter hoogte van de Noordwal 3.
De wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan hebben betrekking op de situering en toegestane oppervlakte van het te realiseren paviljoen, de wijze van ontsluiten van het perceel, het nader specificeren van de functie van de botterwerf en het vergroten van de afstand tot het naastgelegen perceel aan de Voorst.

De stukken liggen van 29 januari t/m 10 maart 2020 ter inzage in het gemeentehuis, Vendelweg 1 te Steenwijk (tijdens openingstijden).
Daarnaast kunt u het bestemmingsplan raadplegen via: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1708.VLHstadsstrandBP-VA01  
De bestanden zijn beschikbaar op het webadres: http://ruimtelijkeplannen.steenwijkerland.nl/26D93756-38D5-4E66-BB11-9D081F0F868D


Reageren?

T/m 10 maart 2020 kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U moet dan wel tijdig een zienswijze over het ontwerp naar voren hebben gebracht of aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest. Verder kan iedere belanghebbende beroep instellen tegen de gewijzigde onderdelen van het bestemmingsplan.
Het bestemmingsplan treedt in werking op 11 maart 2020. Als u tijdig beroep heeft ingesteld, kunt u de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak vragen om een voorlopige voorziening te treffen. In dat geval treedt het bestemmingsplan niet eerder in werking dan nadat op dat verzoek is beslist.

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).