Algemeen

Politieke Markt

14 januari 2020 
Politieke Markt, gemeentehuis, Vendelweg 1, Steenwijk, aanvang 19.30 uur.
De agenda vindt u op onze website www.steenwijkerland.nl onder Bestuur/Raadsinformatie

 

Openbare vergadering van de adviseur ruimtelijke kwaliteit van de welstands- en monumentencommissie

17 januari 2020   

Openbare vergadering van de adviseur ruimtelijke kwaliteit van de welstands- en monumentencommissie, gemeentehuis, Vendelweg 1, Steenwijk, aanvang 09.30 uur.
De agenda met de te behandelen bouwplannen ligt voor aanvang van de vergadering ter inzage in de vergaderruimte. Voor informatie over de agenda kunt u contact opnemen met de heer H. Waninge, tel. 14 0521.
 

Vaststelling gewijzigde Verordening maatschappelijk ondersteuning

De gemeenteraad heeft op 17-12-2019 de ‘Verordening maatschappelijke ondersteuning Steenwijkerland 2020’ vastgesteld. Deze regeling is bekendgemaakt in Gemeenteblad 2019, nr. 313103, te vinden op: www.officielebekendmakingen.nl Daar vindt u de volledige tekst van deze verordening. De regeling is op 01-01-2020 in werking getreden.
De verordening ligt verder kosteloos ter inzage (1). Tegen betaling kunt u een afschrift krijgen.

 

Vaststelling Nadere regels sportevenementensubsidies

Burgemeester en wethouders hebben op 26-11-2019 de ‘Nadere regels voor sportevenementensubsidies Steenwijkerland 2020’ vastgesteld. Deze regeling is bekendgemaakt in Gemeenteblad 2019, nr. 305614, te vinden op: www.officielebekendmakingen.nl Daar vindt u de volledige tekst van de Nadere regels sportevenementensubsidies. De regeling is op 01-01-2020 in werking getreden.
De nadere regels liggen verder kosteloos ter inzage (1). Tegen betaling kunt u een afschrift krijgen.

 

Vaststelling Beleidsregels Participatiewet en andere sociale regelgeving

Per 01-01-2020 is de gemeenschappelijke regeling IGSD Steenwijkerland en Westerveld opgeheven. Hierdoor komen de taken en bevoegdheden van de IGSD (weer) bij deze gemeenten te liggen. De Participatiewet en andere sociale wet- en regelgeving geven de gemeente ruimte om eigen beleidskeuzes te maken. Deze keuzes worden vastgelegd in verordeningen, maar ook in beleidsregels en beleidsplannen. Door opheffing van de IGSD moet de gemeente deze keuzes nu zelf maken. De verordeningen zijn al eerder door de gemeenteraad vastgesteld, maar de beleidsregels en beleidsplannen heeft de gemeente nog niet bepaald. Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland hebben ervoor gekozen om de beleidsregels en beleidsplannen van de IGSD grotendeels over te nemen. Alleen de Leidraad Participatiewet en de Beleidsregels terugvordering en verhaal zijn aangepast door wijzigingen in de BBZ 2002 per 1 januari 2020 en het verzoek van het ministerie van sociale zaken om rekening te houden met 95% van de bijstandsnorm bij invordering.

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland hebben op 10-12-2019 de volgende regelingen vastgesteld:

 • Leidraad Participatiewet Steenwijkerland. Deze regeling is bekendgemaakt in Gemeenteblad 2019, nr. 308240;
 • Beleidsregels inlichtingenplicht en verwijtbaarheid Steenwijkerland 2020. Deze regeling is bekendgemaakt in Gemeenteblad 2019, nr. 306820;
 • Beleidsregels inkeerregeling Steenwijkerland 2020. Deze regeling is bekendgemaakt in Gemeenteblad 2019, nr. 310406;
 • Beleidsregels over kostendelersnorm en verlaging van uitkering vanwege woonsituatie Steenwijkerland 2020. Deze regeling is bekendgemaakt in Gemeenteblad 2019, nr. 308453;
 • Beleidsregels krediethypotheek en pandrecht Steenwijkerland 2020. Deze regeling is bekendgemaakt in Gemeenteblad 2019, nr. 306818;
 • Beleidsregels terugvordering, verhaal en invordering Participatiewet, IOAW, IOAZ en BBZ Steenwijkerland 2020. Deze regeling is bekendgemaakt in Gemeenteblad 2019, nr. 313053;
 • Beleidsregels Wet taaleis Steenwijkerland 2020. Deze regeling is bekendgemaakt in Gemeenteblad 2019, nr. 313035;
 • Regeling voor bijdragen in de kosten van sociaal-culturele activiteiten van minima in Steenwijkerland 2020. Deze regeling is bekendgemaakt in Gemeenteblad 2019, nr. 313094;
 • Regeling collectieve zorgverzekering voor minima in Steenwijkerland 2020. Deze regeling is bekendgemaakt in Gemeenteblad 2019, 313080;
 • Uitvoeringsregeling chronisch zieken Steenwijkerland 2020. Deze regeling is bekendgemaakt in Gemeenteblad 2019, nr. 306827;
 • Beleidsregels alleenstaande-ouderkop Steenwijkerland 2020. Deze regeling is bekendgemaakt in Gemeenteblad 2019, nr. 313060;
 • Beleidsregels individuele inkomenstoeslag Steenwijkerland 2020. Deze regeling is bekendgemaakt in Gemeenteblad 2019, nr. 313362;
 • Beleidsregels integrale schuldhulpverlening Steenwijkerland 2020. Deze regeling is bekendgemaakt in Gemeenteblad 2019, nr. 313071;
 • Beleidsregels kinderopvang Steenwijkerland 2020. Deze regeling is bekendgemaakt in Gemeenteblad 2019, nr. 306814.

De Gemeentebladen kunt u vinden op: www.officielebekendmakingen.nl Daar staat de volledige tekst van deze regelingen.
De regelingen liggen verder kosteloos ter inzage (1). Tegen betaling kunt u een afschrift krijgen.

Alle regelingen zijn op 01-01-2020 in werking getreden.

Daarnaast hebben burgemeester en wethouders van Steenwijkerland op 10-12-2019 de volgende beleidsstukken vastgesteld:

 • Verificatie- en validatiebeleid 2020 (pdf, 938 KB);
 • Beleidsplan hoogwaardige handhaving 2020 (pdf, 643 KB).

Dit beleid geldt (ook) per 01-01-2020.
De volledige tekst van de beleidstukken kunt u bekijken via deze pagina.
Verder liggen de beleidstukken kosteloos ter inzage (1). Tegen betaling kunt u een afschrift krijgen.

Mandaatbesluit Participatiewet e.a.

Burgemeester en wethouders hebben op 17-12-2019 het Mandaatbesluit Participatiewet e.a. Steenwijkerland vastgesteld. Deze wijziging van de Mandaatregeling Steenwijkerland is een gevolg van de opheffing van de gemeenschappelijke regeling IGSD Steenwijkerland en Westerveld. Dit mandaatbesluit is bekendgemaakt in elektronisch Gemeenteblad 2019, nr. 320379, te vinden op: www.officielebekendmakingen.nl Daar staat de volledige tekst van het besluit. Het besluit is op
01-01-2020 in werking getreden.
Het Mandaatbesluit ligt verder kosteloos ter inzage (1). Tegen betaling kunt u een afschrift krijgen.

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).