Bestemmingsplannen

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Sint-Jansklooster, Monnikenweg 52

 


De gemeenteraad heeft op 15 december 2020 het bestemmingsplan Sint Jansklooster, Monnikenweg 52, gewijzigd vastgesteld. Het plan heeft betrekking op de sloop van de bestaande bedrijfsbebouwing en nieuwbouw van 7 woningen op de slooplocatie aan de Monnikenweg 52.

De wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op aanpassing van de bouw- en goothoogte van het plan in de verbeelding.

De stukken liggen van 13 januari 2021 t/m 23 februari 2021 ter inzage (1). Daarnaast kunt u het bestemmingsplan raadplegen via https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/view?planidn=STJMonnikenweg52BP-VA01  
De bestanden zijn beschikbaar op het webadres:
https://publiek.tercera-ro.nl/officieel/1708/NL.IMRO.1708.STJMonnikenweg52BP-VA01/

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).