Milieu

WABO - Ontwerpbeschikking Uitgebreid

Ontwerpbesluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht uitgebreide voorbereidingsprocedure intrekken omgevingsvergunning milieu, Veneweg 3 in Sint Jansklooster

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland hebben het voornemen de omgevingsvergunning in te trekken voor het drinkwaterwinbedrijf locatie Veneweg 3 in Sint Jansklooster. Door interne veranderingen is dit niet meer te beschouwen als (omgevings)vergunningplichtig voor de activiteit milieu maar als een inrichting van het type B volgens het Activiteitenbesluit.

Desgewenst kunt u de documenten digitaal toegestuurd krijgen. Dit kunt u opvragen bij omgevingsloket@odijsselland.nl onder vermelding van zaaknummer Z2020-00012228.

U kunt binnen 6 weken vanaf de dag van publicatie, schriftelijk of mondeling inhoudelijke opmerkingen en reacties tegen dit ontwerpbesluit indienen. In de zienswijzen moet worden aangegeven op welke onderdelen van het ontwerpbesluit de zienswijzen betrekking hebben.

Schriftelijke zienswijzen stuurt u aan college van burgemeester en wethouders van Steenwijkerland, Postbus 161, 8830 AD  Steenwijk. Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken bij de Omgevingsdienst IJsselland, telefoonnummer 088 - 525 10 50.
Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen het uiteindelijke besluit kan worden ingediend als men belanghebbende is en een zienswijze tegen het ontwerpbesluit heeft ingediend.

Nadere inlichtingen Omgevingsdienst IJsselland: 088 - 525 1050. Houd het zaaknummer bij de hand.