Bestemmingsplannen

Rectificatie gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Giethoorn

De gemeenteraad heeft op 1 september 2020 het bestemmingsplan Giethoorn vastgesteld. Het plan heeft betrekking op de verbeelding. Aan het perceel Zuiderpad 18 wordt een functie aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - rondvaart- en botenverhuur' toegekend.

Op 17 oktober 2017 heeft de raad het bestemmingsplan 'Giethoorn' vastgesteld. Tegen dit besluit is beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Op 29 mei 2019 heeft de Afdeling uitspraak gedaan. De Afdeling heeft het besluit van de raad tot vaststelling van het bestemmingsplan 'Giethoorn' vernietigd voor zover aan een deel van het perceel Zuiderpad 18 niet tevens de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - rondvaart- en botenverhuur' is toegekend. De Afdeling geeft in haar uitspraak opdracht om een nieuw besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan te nemen voor het perceel Zuiderpad 18,waarbij de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie- rondvaart- en botenverhuur' wordt opgenomen.

Er heeft een foutieve versie van het bestemmingsplan voor het perceel Zuiderpad 18 op www.ruimtelijkeplannen.nl gestaan. Deze versie liet ten onrechte een verbeelding zien, waarbij alleen sprake is van een aanduiding op gedeelte met een woonbestemming. Dit komt niet overeen met het hetgeen de raad besloten heeft. In lijn met het besluit van de raad moet ook op de bestemming `Tuin’ deze aanduiding verschijnen.

De stukken liggen van 27 januari t/m 9 maart 2021 ter inzage. U kunt  het bestemmingsplan raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl Het planidentificatienummer van dit bestemmingsplan is NL.IMRO.1708.Giethoorn-VA02.

De stukken liggen van 27 januari t/m 9 maart 2021 ter inzage (1).

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).