Omgevingsvergunningen

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben besloten de beslistermijn voor de volgende aanvragen te verlengen met maximaal 6 weken:
Eesveen, Eesveenseweg 52, verbouwen woning (29-12-2020)
Sint Jansklooster, Barsbeek 66A, woning (29-12-2020)        
Sint Jansklooster, Monnikenweg 52, bouwen 7 woningen (29-12-2020)

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Sint Jansklooster, Barsbeek 50, plaatsen tijdelijke woonunit (22-12-2020)       

Reageren?

Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.

Verleende omgevingsvergunningen (uitgebreide procedure)

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland hebben een omgevingsvergunning verleend voor:
Willemsoord, nabij Ronde Blesse, realiseren van een tijdelijk zonnepark (16-12-2020)        

De stukken liggen van 6 januari 2021 t/m 17 februari 2021 ter inzage (1).

Het plan is te raadplegen op: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/view?planidn=NL.IMRO.1708.WLOzonparkblesseOV-VA01
De bestanden zijn beschikbaar op:
https://publiek.tercera-ro.nl/officieel/1708/NL.IMRO.1708.WLOzonparkblesseOV-VA01

Reageren?

T/m 17 februari 2021 kunnen belanghebbenden beroep (4) instellen. U kunt alleen beroep instellen als u tijdig een zienswijze over de ontwerpomgevingsvergunning naar voren heeft gebracht of kunt aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest.

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).