Algemeen

Openbare vergaderingen/bijeenkomsten

17 januari 2022  Commissie bezwaarschriften
Agenda:
19.15 uur
: bezwaarschrift tegen de verleende omgevingsvergunning voor het aanleggen van 0,5 hectare bos op het perceel achter de locatie Beulakerweg 6 te Giethoorn. De stukken liggen t/m 17-01-2022 ter inzage.
Gelet op de huidige coronamaatregelen worden de hoorzittingen digitaal via de applicatie Zoom gehouden. Aanmelding voor de digitale zitting is mogelijk tot 13-01-2022. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jolanda Laarhuis, van het secretariaat commissie bezwaarschriften, telefoon 14 0521 

18 januari 2022  Politieke Markt, aanvang 19.30 uur
Wilt u gebruik maken van het spreekrecht? Neem dan voor 18 januari 12 uur contact op met de griffie via griffie@steenwijkerland.nl. De vergadering is live te volgen via onze website www.steenwijkerland.nl onder Bestuur/Raadsinformatie. Daar vindt u de agenda ook. 

 

Mandaatbesluit uitvoeringsovereenkomsten subsidieverstrekking duurzaamheidsleningen.

Burgemeester en wethouders hebben op 7-12-2021 het Mandaatbesluit uitvoeringsovereenkomsten subsidieverstrekking duurzaamheidsleningen vastgesteld. Het besluit is bekendgemaakt in het elektronisch Gemeenteblad 2021, nr. 475694, te vinden op: www.officielebekendmakingen.nl. Daar staat ook de volledige tekst van de regeling. Het besluit is op 8-12-2021 in werking getreden.
De regeling ligt verder kosteloos ter inzage. Tegen betaling kunt u hiervan een afschrift krijgen.

 

Nadere regels subsidie duurzaamheidslening maatschappelijke organisaties Steenwijkerland 2022

Burgemeester en wethouders hebben op 7-12-2021 de Nadere regels subsidie duurzaamheidslening maatschappelijke organisaties Steenwijkerland 2022 vastgesteld. Het doel van deze regels is om een versnelling te geven aan het verduurzamen van maatschappelijke organisaties, waaronder sportaccommodaties. De regels zijn bekendgemaakt in Gemeenteblad 2021, nr. 463970, te vinden op: www.officielebekendmakingen.nl. Daar staat ook de volledige tekst van de beleidsregels. Deze regels zijn op 1-1-2022 in werking getreden. 
De regels liggen verder kosteloos ter inzage. Tegen betaling kunt u hiervan een afschrift krijgen.

 

Wijziging Verordening maatschappelijk ondersteuning 

De gemeenteraad heeft op 21-12-2021 de ‘Verordening maatschappelijke ondersteuning Steenwijkerland 2020’ gewijzigd. De wijziging heeft vooral betrekking op de Pgb-tarieven voor beschermd wonen. De wijzigingsverordening is bekendgemaakt in Gemeenteblad 2021, nr. 483195, te vinden op: www.officielebekendmakingen.nl. Daar vindt u de volledige tekst. 
De wijzigingsregeling ligt kosteloos ter inzage. Tegen betaling kunt u hiervan een afschrift krijgen.

 

Subsidieplafonds 2022 

In de gemeentebegroting voor 2022 zijn bedragen beschikbaar gesteld voor diverse subsidies. Deze bedragen zijn de maximale subsidiebedragen voor 2022 voor dat beleidsterrein of die activiteit. Een subsidie wordt in ieder geval geweigerd als dit subsidieplafond wordt overschreden.
Het subsidieplafond voor 2022 bedraagt voor:
-    Amateurkunst:  muziekverenigingen: € 105.000,--;
-    Amateurkunst: overige amateurkunst: € 17.200--;
-    Jeugdclubs: € 7.300,--;
-    Sportsubsidies: € 72.000,--;
-    Sportevenementensubsidies: € 20.250,--;
-    Dorpshuizen en wijkgebouwen: voor organisatiekosten: € 18.650,--; 
-    Dorsphuizen en wijkgebouwen: voor onderhoudskosten:  € 42.000,--;
-    EHBO-afdelingen: € 3.500,--;
-    ‘Gezond in Steenwijkerland’: € 30.500,--;
-    Maatschappelijke initiatieven: € 5.250,--;
-    Inwonersinitiatieven: € 100.000,--;
-    Kinderopvang sociaal medische indicatie: € 42.000,--;
-    Gemeentelijke monumenten: € 42.382,--;
-    Lening isoleren en opwekken duurzame energie: € 983.000,--.
De subsidieplafonds zijn bekendgemaakt in Gemeenteblad 2021, nr. 483488, te vinden op: www.officielebekendmakingen.nl. Daar staat de volledig tekst van deze publicatie. Hierin staat ook hoe de subsidies worden verdeeld. De verdeelcriteria staan verder in de Nadere regels voor de betreffende subsidie; deze kunt u vinden op: www.overheid.nl.