Bestemmingsplannen

Vaststelling gewijzigd bestemmingsplan Vollenhove – transformatorstation Voorst 8c

De gemeenteraad heeft op 21 december 2021 het bestemmingsplan Vollenhove – transformatiorstation Voorst 8c vastgesteld. Het plan heeft betrekking op het transformatorstation, deze wordt uitgebreid met een schakelgebouw en de huidige transformatoren worden vervangen. 
Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt

 

Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan De Bult – Duivenslaagte 6


Het ontwerpbestemmingsplan De Bult – Duivenslaagte 6 ligt ter inzage. Het plan heeft betrekking op het omzetten van de recreatiefunctie naar wonen. 
Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt