Milieu

Meldingen Activiteitenbesluit

Van de volgende, niet vergunning plichtige bedrijven zijn meldingen ontvangen:
Basse, Gheerdinge 6, plaatsen dieseltank, opslaan bodem bedreigende stoffen, houden van dieren en buiten gebruik stellen mestsilo (30-12-2021)
Giethoorn, Smalleweg 1, uitbreiden bedrijf met 250 stuks jongvee (14-1-2022)
Omdat het Activiteitenbesluit is gebaseerd op algemene geldende regels en voorschriften die het milieu beschermen, bestaat er geen mogelijkheid voor het indienen van zienswijzen en het instellen van bezwaar of beroep.

 

Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval (ex art 10.52 van de Wet milieubeheer)

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 4 van het Besluit maken burgemeester en wethouders van Steenwijkerland bekend dat zij de volgende melding hebben ontvangen in het kader van het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval.
Giethoorn, Kooiweg 13, voor het breken van circa 2000 ton gemengd puin van 10-1- 2022 t/m 10-3-2022. Ons kenmerk: (zaaknummer Z2021-00014184
Tegen deze melding kunt u geen bezwaar indienen of beroep instellen. Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met Omgevingsdienst IJsselland: 088 525 1050. Houd het zaaknummer bij de hand.

 

Maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit milieubeheer (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders hebben maatwerkvoorschriften in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer opgelegd voor het perceel:
Sint Jansklooster, Veneweg 3, regeneratie waterwinput nr 22 en 25, verzonden op 10-1-2022 (zaaknummer: Z2021-00012888) 
Het besluit ligt ter inzage in het gemeentehuis van Steenwijkerland. Wanneer u de documenten in het gemeentehuis wilt inzien, vragen wij u een afspraak te maken via het telefoonnummer: 14 0521. Desgewenst kunt u de documenten digitaal toegestuurd krijgen. Dit kunt u opvragen bij omgevingsloket@odijsselland.nl onder vermelding van zaaknummer Z2021-00012888. 
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken, daags na verzenddatum, bezwaar maken. Het bezwaarschrift kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van Steenwijkerland, Postbus 161, 8830 AD  Steenwijk. Heeft u een spoedeisend belang? Het bezwaarschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. U kunt naast het bezwaarschrift een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter. Richt uw verzoek aan de rechtbank Overijssel, sector Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Dit kan ook digitaal ingediend worden bij de rechtbank met het beroepschriftformulier. U heeft hier een DigiD voor nodig. 
Nadere inlichtingen Omgevingsdienst IJsselland: 088 525 1050. Houd het zaaknummer bij de hand.

 

Verleende omgevingsvergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (reguliere voorbereidingsprocedure) 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning beperkte milieutoets met de reguliere procedure hebben verleend voor:
Vollenhove, De Hagen 27, opslag diverse afvalstoffen inclusief schroot, verzonden op 4-1-2022  (zaaknummer: Z2021-00013622)
Het besluit ligt ter inzage in het gemeentehuis bij de gemeente Steenwijkerland Wanneer u de documenten in het gemeentehuis wilt inzien, vragen wij u een afspraak te maken via het telefoonnummer: 14 0521 Stw. Desgewenst kunt u de documenten digitaal toegestuurd krijgen. Dit kunt u opvragen bij omgevingsloket@odijsselland.nl onder vermelding van zaaknummer Z2021-00013622. 
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken, daags na verzenddatum, bezwaar maken. Het bezwaarschrift kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van Steenwijkerland, Postbus 161, 8830 AD  Steenwijk. Heeft u een spoedeisend belang? Het bezwaarschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. U kunt naast het bezwaarschrift een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter. Richt uw verzoek aan de rechtbank Overijssel, sector Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Dit kan ook digitaal ingediend worden bij de rechtbank met het beroepschriftformulier. U heeft hier een DigiD voor nodig. 
Nadere inlichtingen Omgevingsdienst IJsselland: 088 525 1050. Houd het zaaknummer bij de hand.