Algemeen

Mededeling registratie aanduiding politieke groepering 

Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad van Steenwijkerland heeft op 20-12-2021 besloten om de aanduiding PVBNI in te schrijven in het register van aanduidingen van politieke groeperingen. De mededeling van dit besluit staat in Gemeenteblad 2021, nr. 478655, te vinden op: www.officielebekendmakingen.nl.  

 

Vaststelling Verordening bedrijveninvesteringszone centrumgebied Steenwijk 2022

De gemeenteraad heeft op 26-10-2021 de Verordening bedrijveninvesteringszone centrumgebied Steenwijk 2022 vastgesteld. Deze regeling is bekendgemaakt in Gemeenteblad 2021, nr. 476301, te vinden op: www.officielebekendmakingen.nl. Daar staat de volledige tekst van deze verordening. De regeling is op 28-12-2021 in werking getreden. De datum van ingang van de heffing is 01-01-2022. 
Verder ligt het kosteloos ter inzage.. Tegen betaling kunt u hiervan een afschrift krijgen.

 

Bekendmaking Beleid privacy, informatiebeveiliging en informatiebeheer gemeente Steenwijkerland 2021-2024

Burgemeester en wethouders hebben op 7 december 2021 het “Beleid privacy, informatiebeveiliging en informatiebeheer gemeente Steenwijkerland 2021-2024” vastgesteld. In dit beleid zijn de uitgangspunten en beleidsthema’s op de terreinen privacy, informatiebeveiliging en informatiebeheer voor de komende jaren uitgewerkt, op basis van de organisatievisie en –doelstellingen. Het beleid is bekendgemaakt in elektronisch Gemeenteblad 2021, nr. 453506, te vinden op: www.officielebekendmakingen.nl. Daar staat de volledige tekst van het besluit. Het besluit is op 16 december 2021 in werking getreden.
Verder ligt het kosteloos ter inzage. Tegen betaling kunt u een afschrift krijgen. 

 

Bekendmaking Mandaatbesluit gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid

Burgemeester en wethouders hebben op 14 december 2021 het “Mandaatbesluit gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid” vastgesteld. Met dit besluit is het aangaan en ondertekenen van overeenkomsten in situaties waarin sprake is van gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid (in de zin van artikel 26 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming) gemandateerd. De algemene mandaatregeling is met dit mandaat aangevuld. Het besluit is bekendgemaakt in elektronisch Gemeenteblad 2021, nr. 468689, te vinden op: www.officielebekendmakingen.nl. Daar staat de volledige tekst van het besluit. Het besluit is op 23 december 2021 in werking getreden.
Verder ligt het kosteloos ter inzage. Tegen betaling kunt u een afschrift krijgen. 

 

Bekendmaking Besluit beperkingen openbaarheid archiefregisters en woningregisters 2021

Burgemeester en wethouders hebben op 21 december 2021 het “Besluit beperkingen openbaarheid archiefregisters en woningregisters 2021” vastgesteld. Door middel van dit besluit zijn met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer beperkingen gesteld aan de openbaarheid van de naar de archiefbewaarplaats overgebrachte archief- en woningregisters. Het besluit is bekendgemaakt in elektronisch Gemeenteblad 2021, nr. 471735, te vinden op: www.officielebekendmakingen.nl. Daar staat de volledige tekst van het besluit. Het besluit is op 28 december 2021 in werking getreden.
Verder ligt het kosteloos ter inzage. Tegen betaling kunt u een afschrift krijgen.


Bekendmaking uitschrijving BRP 

Op grond van artikel 2.22 Wet basisregistratie personen (BRP) zijn de adresgegevens van de volgende personen ambtshalve gewijzigd in: ‘onbekend’.
Śliż, P.M., 01-08-1984 per 29-11-2021 (voornemen) 
Carolus, J.P.G., 01-11-1991 per 29-11-2021 (voornemen) 
T/m 7-2-2022  kan een belanghebbende tegen de uitschrijving bezwaar maken. Informatie over adresonderzoek vindt u op de gemeentelijke website.

 

Bekendmaking vaststelling belastingverordeningen 2022 

De gemeenteraad heeft op 21-12-2021 de volgende belastingverordeningen vastgesteld:
-    Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2022 (nr. 473266)
-    Verordening op de heffing en de invordering van forensenbelasting 2022 (nr. 473270)
-    Verordening op de heffing en de invordering van leges 2022 (nr. 473274)
-    Verordening op de heffing en de invordering van liggeld woonschepen 2022 (nr. 473281)
-    Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2022 (nr. 473287)
-    Verordening op de heffing en de invordering van markt- en staangeld 2022 (nr. 473294)
-    Verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen 2022 (nr. 473295)
-    Verordening op de heffing en de invordering van belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2022 (nr. 473299)
-    Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2022 (nr. 473322)
-    Verordening op de heffing en de invordering van vermakelijkhedenretributie Dorpsgracht Giethoorn 2022 (nr. 473341)
-    Wijzigingsverordening hondenbelasting 2021 (1e wijziging) (nr. 473346)
-    Verordening tot wijziging van de Verordening vermakelijkhedenretributie Dorpsgracht Giethoorn 2021 (1e wijziging) (nr. 473354)
Deze verordeningen treden met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking in werking. Met ingang van 1-1-2022 worden de belastingen geheven. Dit met uitzondering van de wijziging van de vermakelijkhedenretributie 2021. Deze werkt terug tot 01-01-2021. Rechtsgeldige bekendmaking van de besluiten vindt plaats in het digitale Gemeenteblad 2021, te vinden op www.officielebekendmakingen.nl, onder de hierboven aangegeven nummers. Daar vindt u de volledige tekst van de verordeningen.
Verder liggen de besluiten kosteloos ter inzage. Tegen betaling kunt u hiervan een afschrift ontvangen.