Algemeen

Openbare vergaderingen/bijeenkomsten

17 juli 2017                    

Commissie bezwaarschriften, Vendelweg 1, Steenwijk.  
Agenda:
19.00 uur: bezwaarschrift tegen omgevingsvergunning voor legaliseren hekwerk Binnenpad 25, 8355 BP Giethoorn
De stukken liggen t/m 17-07-2017 voor belanghebbenden ter inzage (1).

18 juli 2017                    
Openbare vergadering van de adviseur ruimtelijke kwaliteit van de welstands- en monumentencommissie, gemeentehuis, Vendelweg 1, Steenwijk, aanvang 09.30 uur.
De agenda met de te behandelen bouwplannen ligt voor aanvang van de vergadering ter inzage in de vergaderruimte. Voor informatie over de agenda kunt u contact opnemen met de heer R. ter Maten, tel. 14 0521.
 

Bekendmaking vaststelling Beheersverordening Kornputkwartier

De gemeenteraad heeft op 11-04-2017 de Beheersverordening Kornputkwartier vastgesteld. Deze regeling heeft betrekking op de uitbreidingswijk Van den Kornputkwartier in het zuidoosten van de kern Steenwijk. Het gebied wordt begrensd door de Meppelerweg, de Dennenallee en de Steenakkers. Met de vaststelling van de verordening wordt het bestemmingsplan 'Steenwijk Van den Kornputkwartier' herzien. De op basis van dit plan voor dit gebied geldende bouw- en gebruiksmogelijkheden zijn in de beheersverordening gehandhaafd. Rechtsgeldige bekendmaking van de beheersverordening heeft plaatsgevonden in elektronisch Gemeenteblad 2017, nr. 108357, op www.officielebekendmakingen.nl. Daar vindt u de volledige tekst van het besluit. De beheersverordening is in werking getreden op 04-07-2017. 

Verder ligt de beheersverordening kosteloos ter inzage in het gemeentehuis, Vendelweg 1 in Steenwijk gedurende de openingstijden. Tegen betaling kunt u een afschrift krijgen.

De beheersverordening is ook digitaal in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl via de link:

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.1708.STWKornputkwtrBV1-VA01

De beheersverordening is verder digitaal beschikbaar op:

http://212.78.207.19:80/051D23C6-A76F-43EF-8AF4-D97511E80F9E/

Het is niet mogelijk om beroep of bezwaar aan te tekenen tegen een beheersverordening.
 

Bekendmaking vaststelling Verordening jeugdhulp  

De gemeenteraad heeft op 20-06-2017 de Verordening jeugdhulp gemeente Steenwijkerland 2017 vastgesteld. Rechtsgeldige bekendmaking van deze verordening heeft plaatsgevonden in het elektronisch Gemeenteblad 2017, nr. 115902, op www.officielebekendmakingen.nl. Daar vindt u de volledige tekst van deze verordening.

Verder ligt de verordening kosteloos ter inzage (1). Tegen betaling kunt u hiervan een afschrift krijgen.
 

Bekendmaking vaststelling Verordening maatschappelijke ondersteuning

De gemeenteraad heeft op 20-06-2017 de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Steenwijkerland 2017 vastgesteld. Rechtsgeldige bekendmaking van deze verordening heeft plaatsgevonden in het elektronisch Gemeenteblad 2017, nr. 115982, op www.officielebekendmakingen.nl. Daar vindt u de volledige tekst van deze verordening.

Verder ligt de verordening kosteloos ter inzage (1). Tegen betaling kunt u hiervan een afschrift krijgen.
 

Bekendmaking vaststelling Beleidsregels Wmo 2017 en intrekking Besluit Wmo 2015

Burgemeester en wethouders hebben op 09-05-2017 de Beleidsregels Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) gemeente Steenwijkerland 2017 vastgesteld. Rechtsgeldige bekendmaking van deze beleidsregels heeft plaatsgevonden in elektronisch Gemeenteblad 2017, nr. 116077, op www.officielebekendmakingen.nl. Daar vindt u de volledige tekst van het besluit. Op 09-05-2017 hebben burgemeester en wethouders het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Steenwijkerland 2015 ingetrokken. Rechtsgeldige bekendmaking hiervan heeft eveneens plaatsgevonden in het elektronisch Gemeenteblad 2017 op www.officielebekendmakingen.nl.

Beide besluiten liggen kosteloos ter inzage (1). Tegen betaling kunt u hiervan een afschrift krijgen.
 

Bekendmaking vaststelling Beleidsregels jeugdhulp 2017 en intrekking Nadere regels jeugdhulp 2015  

Burgemeester en wethouders hebben op 09-05-2017 de Beleidsregels jeugdhulp gemeente Steenwijkerland 2017 vastgesteld. Rechtsgeldige bekendmaking van deze beleidsregels heeft plaatsgevonden in elektronisch Gemeenteblad 2017, nr. 116113, op www.officielebekendmakingen.nl. Daar vindt u de volledige tekst van het besluit. Verder hebben burgemeester en wethouders op

09-05-2017 de Nadere regels jeugdhulp gemeente Steenwijkerland 2015 ingetrokken. Rechtsgeldige bekendmaking hiervan heeft eveneens plaatsgevonden in elektronisch Gemeenteblad 2017 op www.officielebekendmakingen.nl.

Beide besluiten liggen kosteloos ter inzage (1). Tegen betaling kunt u hiervan een afschrift krijgen.

 

Procedure

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).