Algemeen

Openbare vergaderingen/bijeenkomsten

11 juli 2017                    

Openbare vergadering van de adviseur ruimtelijke kwaliteit van de welstands- en monumentencommissie, gemeentehuis, Vendelweg 1, Steenwijk, aanvang 09.30 uur.

De agenda met de te behandelen bouwplannen ligt voor aanvang van de vergadering ter inzage in de vergaderruimte. Voor informatie over de agenda kunt u contact opnemen met de heer R. ter Maten, tel. 14 0521.

Bekendmaking vaststelling mandaatregeling

De burgemeester respectievelijk het college van burgemeester en wethouders hebben op 20 juni 2017 de de volledig herziene mandaatregeling vastgesteld, onder intrekking van de op 10 maart 2015 vastgestelde mandaatregeling. Bij dit besluit hebben de burgemeester en het college met name genoemde bevoegdheden opgedragen aan individuele collegeleden en ambtenaren. Tevens is daarbij besloten toe te staan dat ondermandaat wordt verleend. De mandaatregeling is in werking getreden op 1 juli 2017. Rechtsgeldige bekendmaking van het besluit vindt plaats op www.officielebekendmakingen.nl. Daar vindt u de volledige tekst van het besluit.

Verder ligt het kosteloos ter inzage (1). Tegen betaling kunt u hiervan een afschrift krijgen.

Bekendmaking uitschrijving BRP

Op grond van artikel 2.22 Wet basisregistratie personen (BRP) zijn de adresgegevens van de volgende personen ambtshalve gewijzigd in: ‘onbekend’.

Kaija, G.H., 01-03-1974 per 30-05-2017
Vos, A., 23-06-1982 per 30-05-2017

T/m 08-08-2017 kan een belanghebbende tegen de uitschrijving bezwaar (3) maken. Informatie over adresonderzoek vindt u op de gemeentelijke website.

Kennisgeving verslag van inspraak Afvalstoffenverordening Steenwijkerland 2017 ter inzage

Het ontwerp van de ‘Afvalstoffenverordening Steenwijkerland 2017’ heeft van 25 april 2017 tot en met 6 juni 2017 ter inzage gelegen. Op grond van de inspraakverordening konden belanghebbenden binnen deze termijn schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen. Tijdens de inspraakperiode zijn geen mondelinge en/of schriftelijke reacties ontvangen of ingediend.

Het verslag van de inspraakprocedure Afvalstoffenverordening Steenwijkerland 2017 (pdf, 48,8 KB) ligt van 04-07-2017 tot 15-08-2017 ter inzage (1).

Op het verslag van de inspraakprocedure Afvalstoffenverordening Steenwijkerland 2017 is reageren niet mogelijk.

Na de ter inzageperiode zal de definitieve versie van de Afvalstoffenverordening Steenwijkerland 2017 in september 2017 ter vaststelling aan de raad worden aangeboden.

 

Procedure

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).