Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

8347 HL, Eesveen, De Wulpen 12, brandveilig gebruik (21-06-2017)

8355 VJ, Giethoorn, Kanaaldijk 13, gebruiken achterhuis van woning als bedrijf (25-06-2017)

8355 BZ, Giethoorn, Langesteeg 20, plaatsen zonnepanelen (23-06-2017)

8374 KN, Kuinre, Henric de Cranestraat 191, diverse aanpassingen t.b.v. uitbreiding kinderopvang en brandveilig gebruik (23-06-2017)

8371 TC, Scheerwolde, Woldlakeweg 4, kappen 2 bomen (24-06-2017)

8326 AC, Sint Jansklooster, Leeuwte 10, plaatsen lounge/ tuinhuisje (25-06-2017)

8326 DK, Sint Jansklooster, Molenkamp 10, bouwen woning (23-06-2017)

8331, Steenwijk, Capellekade, aanleg nieuw regenwaterstelsel uitstroom in het Dolderkanaal (22-06-2017)

8331 HR, Steenwijk, Molenstraat 28, verwijderen etalageruit en terugplaatsen 2 kozijnen (24-06-2017)

8331 HS, Steenwijk, Scholestraat 40, vestigen Domino's pizza (21-06-2017)

8335 LJ, Witte Paarden, Bakkersteeg 1, herbouwen bijgebouwen (29-06-2017)
 

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

8066 PP, Belt-Schutsloot, Belterweg 19, bouwen rietloods (27-06-2017)

8377 EM, Kalenberg, Hoogeweg 10, aanpassen gevel (27-06-2017)

8375 EE, Oldemarkt, Windsingel 9, 11, 13 en 15, bouwen 4 rijwoningen (28-06-2017)

8331 HJ, Steenwijk, Markt 32, aanbrengen reclame- uiting op gevel (28-06-2017)

8332 KL, Steenwijk, Stuwwal 4, plaatsen dakkapel (28-06-2017)

8325 BA, Vollenhove, Bisschopstraat 27, vervangen glas in voorgevel (28-06-2017)

8325 HR, Vollenhove, Schouw 14, bouwen woning (28-06-2017)

Reageren?

Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.
 

Ontwerpbesluiten omgevingsvergunningen (uitgebreide procedure)

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen om een omgevingsvergunning te verlenen voor:

8326 BC, Sint Jansklooster, Kadoelen 6, wijzigen van de gebruiksfunctie naar woonboerderij, het intern verbouwen en een gevelwijziging

De stukken liggen van 5 juli 2017 t/m 15 augustus 2017 ter inzage (1).

Het plan is te raadplegen op: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.1708.STJKadoelen6OMG-ON01

De bestanden zijn beschikbaar op: http://212.78.207.19:80/46C0A997-7D2F-434B-8380-937AE28F8DB5/

Reageren?

Over het ontwerpbesluit kan iedereen t/m 15 augustus 2017 bij voorkeur schriftelijk, of mondeling, een zienswijze (2) naar voren brengen.
 

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen om een omgevingsvergunning te verlenen voor:

8356 VV, Blokzijl, Zuiderzeeweg 14, herinrichting van agrarisch erf

De stukken liggen van 5 juli 2017 t/m 15 augustus 2017 ter inzage (1).

Het plan is te raadplegen op: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.1708.BLZZuiderzeew14-ON01

De bestanden zijn beschikbaar op: http://212.78.207.19/A75282EC-E21F-4FD6-AC71-C2AA44D8D8D1/

Reageren?

Over het ontwerpbesluit kan iedereen t/m 15 augustus 2017 bij voorkeur schriftelijk, of mondeling, een zienswijze (2) naar voren brengen.
 

Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

8355 VD, Giethoorn, Kooiweg 6, bouwen van een stal naast de bestaande stal en het uitbreiden van het melkvee

De stukken liggen van 5 juli 2017 t/m 16 augustus 2017 ter inzage (1).

Het plan is te raadplegen op: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.1708.OVKooiweg6-VA01

De bestanden zijn beschikbaar op: http://212.78.207.19:80/2EFBF358-0A22-422C-B6A9-8EBB8C2B92E4/

Reageren?

T/m 16 augustus 2017 kunnen belanghebbenden beroep (4) instellen. U kunt alleen beroep instellen als u tijdig een zienswijze over de ontwerpomgevingsvergunning naar voren heeft gebracht of kunt aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest.
 

Ingekomen aanvraag gemeentelijk monument

Op 23 juni 2017 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het wijzigen van een gemeentelijk monument ontvangen voor:

8374 KN, Kuinre, Henric de Cranestraat 191 , voor diverse aanpassingen t.b.v. uitbreiding kinderopvang en brandveilig gebruik.

De stukken liggen t/m 15 augustus 2017 ter inzage (1).

Reageren?

T/m 15 augustus 2017 kunnen belanghebbenden bij voorkeur schriftelijk, of mondeling, hun zienswijze (2) naar voren brengen.
 

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen om een omgevingsvergunning te verlenen voor:

8374 KN, Kuinre, Henric de Cranestraat 191, diverse aanpassingen t.b.v. uitbreiding kinderopvang en brandveilig gebruik.

De stukken liggen van 5 juli 2017 t/m 15 augustus 2017 ter inzage (1).

Reageren?

Over het ontwerpbesluit kan iedereen t/m 15 augustus 2017 bij voorkeur schriftelijk, of mondeling, een zienswijze (2) naar voren brengen.

 

Procedure

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).