Algemeen

Openbare vergadering                

Openbare vergadering van de adviseur ruimtelijke kwaliteit van de welstands- en monumentencommissie op 17 juli 2018, gemeentehuis, Vendelweg 1, Steenwijk, aanvang 09.30 uur.

De agenda met de te behandelen bouwplannen ligt voor aanvang van de vergadering ter  inzage in de vergaderruimte. Voor informatie over de agenda kunt u contact opnemen met  de heer H. Waninge, tel. 14 0521.


Bekendmaking subsidieplafond ‘Asbest eraf, zon erop’

Op 23-06-2018 zijn de Nadere regels subsidie ‘Asbest eraf, zon erop’ Steenwijkerland 2018 in werking getreden. Het gaat om een tijdelijke regeling, die op 31-12-2020 vervalt. In de Nadere regels staat dat het subsidieplafond in totaal € 200.000,-- bedraagt. Het subsidieplafond is het bedrag dat voor de duur van de regeling maximaal beschikbaar is. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht wordt een subsidie geweigerd voor zover het subsidieplafond wordt overschreden. De hoogte van het te ontvangen subsidiebedrag wordt bepaald in de Nadere regels. Het beschikbare bedrag wordt in volgorde van ontvangst van de volledige aanvragen verdeeld.