Bestemmingsplannen

Vaststelling bestemmingsplan Vollenhove - Locatie Aan Boord / Steiger

De gemeenteraad heeft op 19 juni 2018 het bestemmingsplan Vollenhove - Locatie Aan Boord / Steiger vastgesteld. Het plan heeft betrekking op de groenstrook ten noorden van de Steiger in Vollenhove t.b.v. de bouw van 4 woningen.

De stukken liggen van 25 juli t/m 4 september 2018 ter inzage (1).

Daarnaast kunt u het bestemmingsplan raadplegen via https://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.1708.VLHSteigerBP-VA01

De bestanden zijn beschikbaar op het webadres: https://212.78.207.19/D52125D2-59A2-4B56-9ACB-8954D6652682/
 

Reageren?

T/m 4 september 2018 kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U moet dan wel tijdig een zienswijze over het ontwerp naar voren hebben gebracht of aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest.
Het bestemmingsplan treedt in werking op 5 september 2018. Als u tijdig beroep heeft ingesteld, kunt u de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak vragen om een voorlopige voorziening te treffen. In dat geval treedt het bestemmingsplan niet eerder in werking dan nadat op dat verzoek is beslist.
 

Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan Sint Jansklooster, Molenstraat

Het ontwerpbestemmingsplan Sint Jansklooster, Molenstraat ligt ter inzage. Het plan heeft betrekking op de realisatie van 34 sociale huurwoningen aan de Molenstraat, Bonkenhaveweg, Monnikenweg en Kloosterkamp.

De stukken liggen van 25 juli t/m 4 september 2018 ter inzage (1).

Daarnaast kunt u het ontwerp raadplegen via https://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.1708.STJMolenstraatBP-ON01

De bestanden zijn beschikbaar op het webadres: https://212.78.207.19/A36677C5-3EB2-48A1-B5CD-83954A3EEE90/
 

Reageren?

Over het ontwerpbestemmingsplan kan iedereen t/m 4 september 2018 mondeling of schriftelijk een zienswijze (2) bij de gemeenteraad naar voren brengen.

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).