Algemeen

Openbare vergadering

 Openbare vergadering van de adviseur ruimtelijke kwaliteit van de welstands- en monumentencommissie op 7 augustus 2018 , gemeentehuis, Vendelweg 1, Steenwijk, aanvang 09.30 uur.
 De agenda met de te behandelen bouwplannen ligt voor aanvang van de vergadering ter inzage in de vergaderruimte. Voor informatie over de agenda kunt u contact opnemen met de heer H. Waninge, tel. 14 0521.
 

Bekendmaking vaststelling Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Steenwijkerland 2018

Burgemeester en wethouders hebben op 10 juli 2018 de Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Steenwijkerland 2018 vastgesteld. Dit besluit treedt in werking op 21 juli 2018. In deze beleidsregels is het een en ander vastgelegd rondom de vergoeding van de kosten voor leerlingenvervoer. Door vaststelling van deze beleidsregels verandert de huidige werkwijze niet. Rechtsgeldige bekendmaking van het besluit vindt plaats op www.officielebekendmakingen.nl, Gemeenteblad 2018, onder nr. 156841. Daar vindt u de volledige tekst van het besluit.
Verder ligt het kosteloos ter inzage (1). Tegen betaling kunt u hiervan een afschrift ontvangen.

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).