Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure): Steenwijk, Troelstrastraat 18, 18A, 18B, 18C en 18D

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcodes)
  • 8331AV 18
  • 8331AV 18 b
  • 8331AV 18 c
  • 8331AV 18 a
  • 8331AV 18 d
Publicatiedatum
04-07-2018
Einddatum
15-08-2018
Kaart behorende bij: Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure): Steenwijk, Troelstrastraat 18, 18A, 18B, 18C en 18D

Beschrijving

Steenwijk, Troelstrastraat 18, 18A, 18B, 18C en 18D, afwijken bestemmingsplan t.b.v. bouwen woningen (25-06-2018)    

De stukken liggen van 4 juli 2018 t/m 15 augustus 2018 ter inzage (1).

Het plan is te raadplegen op:
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.1708.SWKTroelstrast18OV-VA01  

De bestanden zijn beschikbaar op: http://212.78.207.19/E4C55DA4-3E6E-4C06-8991-3F323EFF5AA9/  

Reageren?

T/m 15 augustus 2018 kunnen belanghebbenden beroep (4) instellen. U kunt alleen beroep instellen als u tijdig een zienswijze over de ontwerpomgevingsvergunning naar voren heeft gebracht of kunt aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest.

 

Procedure

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).