Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

De Pol, Koloniepad, kappen eik (02-07-2018)

Giethoorn, Beulakerweg 23, aanleggen natuurlijke veekering (29-06-2018)

Giethoorn, Rietkragge 54, bouwen woning (29-06-2018)           

Giethoorn, Zuiderpad 29, starten Bed & Breakfast (27-06-2018)

Nederland, Rietweg, tijdelijk in gebruik nemen depot (05-07-2018)      

Oldemarkt, 't Slingerland 5, bouwen woning (29-06-2018)       

Ossenzijl, Oudeweg 93, verbouwen woning en bouwen schuur (11-07-2018)

Steenwijk, Burgemeester Goeman Borgesiusstraat 34, uitbreiden woning (29-06-2018)

Steenwijk, Het Ravelijn 6, bouwen woning (30-06-2018)         

Steenwijk, Molenstraat 8, constructieve aanpassingen woning (29-06-2018)

Steenwijk, Troelstrastraat 18, 18A t/m 18D, bouwen 5 woningen (06-07-2018)

Vollenhove, Wheeme en Doeveslag, bouwen 19 woningen (06-07-2018)   

Willemsoord, Paasloregel 35, bouwen woning (29-06-2018)

Zuidveen, Burgemeester G.W. Stroinkweg 49, bouwen woning (29-06-2018)    

Zuidveen, De Klim 12 t/m 26, bouwen 8 appartementen (29-06-2018)   

 

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Belt-Schutsloot, Vaste Belterweg 8, vernieuwen achterhuis en starten Bed & Breakfast (10-07-2018)

Giethoorn, Noorderpad 10, starten Bed & Breakfast (05-07-2018)

Onna, Steenakkers-Oost 9, kappen es (05-07-2018)

Steenwijk, Achterslagen 3, kappen berk en 2 dennen (05-07-2018)

Steenwijk, Dopheide 1, plaatsen carport (06-07-2018) 

Steenwijk, Lange Baan 20, bouwen bedrijfspand (05-07-2018)

Steenwijk, Markt, herinrichten Markt (06-07)        

Vollenhove, Industrieweg 4, bouwen bedrijfsloods (11-07-2018)           

Reageren?

Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.
 

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen om een omgevingsvergunning te verlenen voor:

Steenwijk, Dolderweg 40, uitbreiden en veranderen inrichting

De stukken liggen van 18 juli 2018 t/m 28 augustus 2018 ter inzage (1).

Reageren?

Over het ontwerpbesluit kan iedereen t/m 28 augustus 2018 bij voorkeur schriftelijk, of mondeling, een zienswijze (2) naar voren brengen.

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).