Bestemmingsplannen

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Giethoorn Basisschool Beulakerweg

De gemeenteraad heeft op 18 juni 2019 het bestemmingsplan Giethoorn Basisschool Beulakerweg gewijzigd vastgesteld. Het plan heeft betrekking op de percelen gelegen naast Beulakerweg 127 in Giethoorn, kadastraal bekend gemeente Brederwiede, sectie B, nummer 523 en 1091 en betreft eveneens de huidige locaties van de twee basisscholen gelegen in Giethoorn noord en zuid. Op de nieuwe locatie wordt een nieuwe (fusie)school gerealiseerd.

De wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zijn:
Dat in de groenbestemming structurele beplanting is toegevoegd; in de bestemming maatschappelijk de bedrijfswoning is vervallen en de tekst duidelijker is geformuleerd; de huidige planologische rechten op de huidige locaties van de noorder- en de zuiderbasisschool zijn overgenomen m.u.v. de functie basisschool; er aangesloten wordt bij huidige planologische rechten van de bestemmingen Leiding – Riool, Waarde Archeologie 2, Waarde – Zuideinde Binnenpad, gebiedsaanduiding ‘overige zone-beschermd dorpsgezicht Giethoorn; de voorwaardelijke verplichting is aangepast, de voorrangsregels zijn toegevoegd evenals het begrip buitenschoolse opvang is toegevoegd.

De stukken liggen van 17 juli t/m 27 augustus 2019 ter inzage (1)  in het gemeentehuis, Vendelweg 1 te Steenwijk (tijdens openingstijden). Daarnaast kunt u het bestemmingsplan raadplegen via https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/#!/idn/NL.IMRO.1708.GHNschoolgiethBP-VA01  

De bestanden zijn beschikbaar op het webadres:
http://ruimtelijkeplannen.steenwijkerland.nl/D04CCCDD-110E-4E1C-A888-0AFB4D695B05/


Reageren?

T/m 27 augustus 2019 kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U moet dan wel tijdig een zienswijze over het ontwerp naar voren hebben gebracht of aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest. Verder kan iedere belanghebbende beroep instellen tegen de wijzigingen van het bestemmingsplan.

Het bestemmingsplan treedt in werking op 28 augustus 2019. Als u tijdig beroep heeft ingesteld, kunt u de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak vragen om een voorlopige voorziening te treffen. In dat geval treedt het bestemmingsplan niet eerder in werking dan nadat op dat verzoek is beslist.

 

Vaststelling bestemmingsplan Sint Jansklooster

De gemeenteraad heeft op 18 juni 2019 het bestemmingsplan Sint Jansklooster, Halleweg 16 vastgesteld. Het plan heeft betrekking op het slopen van een bedrijfsgebouw en het realiseren van een woning aan de Halleweg 16, Sint Jansklooster.

De stukken liggen van 17 juli t/m 27 augustus 2019 ter inzage (1) op het gemeentehuis aan de Vendelweg 1 te Steenwijk (tijdens openingstijden). Daarnaast kunt u het bestemmingsplan raadplegen via  https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/#!/idn/NL.IMRO.1708.STJHallewegBP-VA01

De bestanden zijn beschikbaar op het webadres:
http://ruimtelijkeplannen.steenwijkerland.nl/DF15E670-67FB-4B5D-A7B5-3AA3FCC82AE7/
 

Reageren?

T/m 27 augustus 2019 kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U moet dan wel tijdig een zienswijze (2) over het ontwerp naar voren hebben gebracht of aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest.

Het bestemmingsplan treedt in werking op 28 augustus 2019. Als u tijdig beroep heeft ingesteld, kunt u de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak vragen om een voorlopige voorziening te treffen. In dat geval treedt het bestemmingsplan niet eerder in werking dan nadat op dat verzoek is beslist.


 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).