Bestemmingsplannen

Rectificatie wegens onjuiste terinzagelegging

Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan Tuk, Tukseweg 136

Alsmede ontwerpbesluit hogere waarde Wet geluidhinder Tukseweg 136

Het ontwerpbestemmingsplan Tuk, Tukseweg 136 ligt ter inzage. Het plan heeft betrekking op het realiseren van een bedrijfsloods met bedrijfswoning op een voormalige schoollocatie aan de Tukseweg.
Naast dit ontwerpbestemmingsplan ligt tevens ter inzage het bijbehorende ontwerpbesluit hogere waarde Wet geluidhinder Tukseweg 36.

De stukken liggen van 24 juli t/m 3 september 2019 ter inzage (1). Daarnaast kunt u het ontwerp raadplegen via https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/#!/idn/NL.IMRO.1708.TUKtukseweg136BP-ON01

De bestanden zijn beschikbaar op het webadres:
http://ruimtelijkeplannen.steenwijkerland.nl/A31D9ACB-216D-4B36-9AA4-EB17D54F0478/
 

Reageren?

Over het ontwerpbestemmingsplan kan iedereen t/m 3 september 2019 mondeling of schriftelijk een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren brengen.

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).