Bestemmingsplannen

Kennisgeving ontwerp bestemmingsplan Steenwijk – De Bult, Onderduikersweg 2

Het ontwerp bestemmingsplan Steenwijk – De Bult, Onderduikersweg 2 ligt ter inzage. Het plan heeft betrekking op het toestaan van scoutingactiviteiten op dit perceel. Daarnaast wordt de bouw van een clubgebouw toegestaan. De scouting wordt vanuit uit Tuk verplaatst naar deze locatie.
 
De stukken liggen van vanaf 22-07 t/m 01-09-2020 ter inzage (1).
Daarnaast kunt u het ontwerp raadplegen via:https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/view?planidn=NL.IMRO.1708.DBUOnderduikwg2BP-ON01

De bestanden zijn beschikbaar op het webadres:
http://ruimtelijkeplannen.steenwijkerland.nl/D456FD02-79B4-4D3A-B71D-2400A4FA302C/

Reageren?

Over het ontwerpbestemmingsplan kan iedereen t/m 01-09-2020 mondeling of schriftelijk een zienswijze (2) bij de gemeenteraad naar voren brengen.

 

Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan Marijenkampen - Marijenkampen 16

Het ontwerpbestemmingsplan Marijenkampen - Marijenkampen 16 ligt ter inzage. Het plan heeft betrekking op het vergroten van het agrarische bouwblok voor een efficiëntere bedrijfsvoering en optimale indeling van het erf.

De stukken liggen van 22-07 t/m 01-09-2020 ter inzage (1).
Daarnaast kunt u het ontwerp raadplegen via https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/view?planidn=NL.IMRO.1708.MARMarijenkamp16BP-On01.

De bestanden zijn beschikbaar op het webadres: http://ruimtelijkeplannen.steenwijkerland.nl/90E47B9A-36E1-45CB-B2E0-1620E7FC0D39/
 

Reageren?

Over het ontwerpbestemmingsplan kan iedereen t/m 01-09-2020 mondeling of schriftelijk een zienswijze (2) bij de gemeenteraad naar voren brengen.

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).