Algemeen

Mandaatverlening

Burgemeester en wethouders hebben op 07-04-2020 het mandaatbesluit ‘ondertekening verklaring buitengebruikstelling schoolgebouwen en -terreinen’ vastgesteld. Dit besluit is bekendgemaakt in Gemeenteblad 2020, nr. 189319, te vinden op: www.officielebekendmakingen.nl. Daar vindt u ook de volledige tekst van het mandaatbesluit.  
Het mandaatbesluit ligt verder kosteloos ter inzage (1). Tegen betaling kunt u hiervan een afschrift krijgen.
 

Bekendmaking uitschrijving BRP

Op grond van artikel 2.22 Wet basisregistratie personen (BRP) zijn de adresgegevens van de volgende personen ambtshalve gewijzigd in: ‘onbekend’.
Spijkerman, D., 28-02-2001 per 25-06-2020 (voornemen)
Cornes, M.A., 01-07-1976 per 25-06-2020 (voornemen)
Sivrikaya, M.E., 04-09-1996 per 25-06-2020 (voornemen)
T/m 03-09-2020 kan een belanghebbende tegen de uitschrijving bezwaar (3) maken. Informatie over adresonderzoek vindt u op de gemeentelijke website.

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).