Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Baars, Baarsweg 22, bouwen woning met bijgebouw (16-07-2020)        
Belt-Schutsloot, Belterweg 80, plaatsen tijdelijke woonunit (21-07-2020)
Blokzijl, Duinigermeerweg 1, realiseren vijf recreatiewoningen, aanleggen waterpartij/ watergang en ontsluitingsweg en kappen vijf bomen (16-07-2020)
Giethoorn, Ds. J.J. Ketstraat, plaatsen masten t.b.v. montage telsysteem voor parkeerplaatsen (16-07-2020)
Ossenzijl, Oudeweg 13, vernieuwen woning (16-07-2020)        
Paasloo, Paasloërweg 4, omzetten van deels agrarisch gronden naar  bestemming wonen (21-07-2020)    
Sint Jansklooster, Halleweg 6, isoleren dak en buitgevel, gevel afwerken met wit stucwerk en plaatsen nieuwe dakpannen (21-07-2020)        
Steenwijk, Steenakkers 14, bouwen woning (21-07-2020)     
   

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Giethoorn, Langesteeg 16, uitbreiden woning (20-07-2020)
Oldemarkt, Koningin Julianaweg 33, verbouw woning (17-07-2020)        
Steenwijkerwold, Mariënwold 71, plaatsen tijdelijke woonunit (20-07-2020)
Steenwijk, Stroomdal 61, uitbreiden woning (20-07-2020)        

Reageren?

Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.


Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben besloten de beslistermijn voor de volgende aanvraag te verlengen met maximaal 6 weken:
Giethoorn, Rietkragge 50, bouwen woning (21-07-2020)
Vollenhove, Noordwal 3, bouwen paviljoen en vergroten haven (17-07-2020) 

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).