Algemeen

Bekendmaking vaststelling Mandaatbesluit vrijstelling en ontheffing Scheepvaartverkeerswet

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 9 juni 2020 het Mandaatbesluit vrijstelling en ontheffing Scheepvaartverkeerswet vastgesteld. Door vaststelling van dit besluit is de bevoegdheid tot het verlenen van vrijstelling en ontheffing op basis van de Scheepvaartverkeerswet (onder)gemandateerd. Het Mandaatbesluit vrijstelling en ontheffing Scheepvaartverkeerswet is bekendgemaakt in elektronisch Gemeenteblad 2020 nr. 158234 te vinden op: www.officielebekendmakingen.nl. Daar staat de volledige tekst van het besluit. Het besluit treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 juni 2020.
Het Mandaatbesluit ligt verder kosteloos ter inzage (1). Tegen betaling kunt u een afschrift krijgen.
 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).