Bestemmingsplannen

Vaststelling bestemmingsplan Vollenhove - Oppen Swolle 1

De gemeenteraad heeft op 16 juni 2020 het bestemmingsplan Vollenhove - Oppen Swolle 1 vastgesteld. Het plan heeft betrekking op het realiseren van een bedrijfspand met bedrijfswoning op de locatie Oppen Swolle 1 in Vollenhove.

De stukken liggen van 8 juli t/m 18 augustus 2020 ter inzage.
Daarnaast kunt u het bestemmingsplan raadplegen via https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/viewer?planidn=NL.IMRO.1708.VLHOppenSwolle1BP-VA01  
De bestanden zijn beschikbaar op het webadres
http://ruimtelijkeplannen.steenwijkerland.nl/2DF708BC-7431-431A-ACF3-152373FD08B5/

 

Besluit Hogere grenswaarde Wet geluidhinder Oppen Swolle 1 Vollenhove

Burgemeester en wethouders hebben vanwege wegverkeerslawaai besloten om een hogere waarde van 56 dB vast te stellen. Dit om de bouw van een bedrijfswoning op de locatie Oppen Swolle 1 in Vollenhove mogelijk te maken.

Reageren?

T/m 18 augustus 2020 kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U moet dan wel tijdig een zienswijze over het ontwerp naar voren hebben gebracht of aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest.
Het bestemmingsplan en het besluit hogere grenswaarde treden in werking op 19 augustus 2020. Als u tijdig beroep heeft ingesteld, kunt u de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak vragen om een voorlopige voorziening te treffen. In dat geval treden het bestemmingsplan en/of het besluit hogere grenswaarde niet eerder in werking dan nadat op dat verzoek is beslist.

 

Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan bestemmingsplan Scheerwolde - verplaatsing van 8 woningen dorpsuitbreidingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan bestemmingsplan Scheerwolde - verplaatsing van 8 woningen dorpsuitbreidingsplan ligt ter inzage. Het plan heeft betrekking op het verplaatsen van de bouwmogelijkheden van 8 woningen binnen het bestaande plangebied. Het totaal aantal woningen dat in dit gebied gebouwd wordt blijft gelijk aan het aantal woningen dat voorzien was in het eerdere bestemmingsplan voor deze locatie.
 
De stukken liggen van vanaf 8 juli t/m tot en met 18 augustus 2020 ter inzage (1). Daarnaast kunt u het ontwerp raadplegen via:  
http://ruimtelijkeplannen.steenwijkerland.nl/2DF708BC-7431-431A-ACF3-152373FD08B5/

De bestanden zijn beschikbaar op het webadres:
http://ruimtelijkeplannen.steenwijkerland.nl/E65599D9-7BA1-4065-8D0F-7867D7B9869B/  

Reageren?

Over het ontwerpbestemmingsplan kan iedereen tot en met 18 augustus 2020 mondeling of schriftelijk een zienswijze (2) bij de gemeenteraad naar voren brengen.

 

Vaststelling bestemmingsplan Marijenkampen, nabij Ongeleg 5

De gemeenteraad heeft op 30 juni 2020 het bestemmingsplan Marijenkampen, nabij Ongeleg 5 vastgesteld. Het plan heeft betrekking op de sloop van een kippenschuur en nieuwbouw van een woning op de slooplocatie.

De stukken liggen van 8 juli t/m 18 augustus 2020 ter inzage (1).
Daarnaast kunt u het bestemmingsplan raadplegen via
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/viewer?planidn=NL.IMRO.1708.MRKOngelegBP-VG01

De bestanden zijn beschikbaar op het webadres:http://ruimtelijkeplannen.steenwijkerland.nl/F986E7D5-9170-4A52-BF46-5A30FA274D42/

Reageren?

T/m 18 augustus 2020 kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U moet dan wel tijdig een zienswijze over het ontwerp naar voren hebben gebracht of aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest.
Het bestemmingsplan treedt in werking op 19 augustus 2020. Als u tijdig beroep heeft ingesteld, kunt u de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak vragen om een voorlopige voorziening te treffen. In dat geval treedt het bestemmingsplan niet eerder in werking dan nadat op dat verzoek is beslist.

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).