Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Belt-Schutsloot, Havezatherweg 1, bekleden gevels met rabatdelen (23-06-2020)
Eesveen, Binnenweg 11, kappen beuk (25-06-2020)
Giethoorn, De Rietlanden 6, uitbreiden woning (26-06-2020)
Giethoorn, Rietkragge 30, bouwen woning (30-06-2020)
Oldemarkt, het Walveld 1, starten Bed & Breakfast (23-06-2020)        
Scheerwolde, Blokzijlseweg 8, brandveilig gebruik logiesruimte (26-06-2020)
Sint Jansklooster, Beulakerpad 10, plaatsen dakkapel, plaatsen zonnepanelen en realiseren 2  slaapkamers bovenverdieping bijgebouw (29-06-2020)
Sint Jansklooster, Schaarweg 2a, wijzigingsvergunning uitbreiding tuincentrum (01-07-2020)        
Steenwijk, Harmen Coops Fledderusstraat 12, aanbrengen dubbele nokverhoging (27-06-2020)
Steenwijk, Stroomdal 61, uitbreiden woning (27-06-2020)
Vollenhove, Kerkstraat 26, plaatsen zonnepanelen op bijgebouw (30-06-2020)        
Vollenhove, Kerkstraat 79, plaatsen zonnepanelen (19-06-2020) 
 

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Blankenham, Buurtsteeg 2, starten Airbnb (29-06-2020)
Blokzijl, Lage Wal 5, vervangen dakpannen op achterhuis (30-06-2020)        
Sint Jansklooster, Bovenkruier 4 en 6, bouwen twee-onder-een kapwoning (01-07-2020)
Steenwijk, Kornputsingel 23, vervangen handelsreclame geldautomaat (01-07-2020)        
Steenwijk, Westercluft 88, plaatsen kunststof kozijnen (24-06-2020)        
Vollenhove, Molenberg 7, vervangen handelsreclame geldautomaat (01-07-2020)     

Reageren?

Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.
 

Rectificatie

In de Steenwijker Courant huis-aan-huis van 23 juni 2020 is een ingekomen aanvraag omgevingsvergunning met het verkeerde huisnummer gepubliceerd. Het juiste adres is:
Giethoorn, Cornelisgracht 2a, bouwen woning (17-06-2020)
 

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland hebben het voornemen om een omgevingsvergunning te verlenen voor:
Willemsoord, bij Ronde Blesse 7 (kadastrale gemeente Steenwijkerwold, sectie B, perceelnummers 2535, 2696, 2699 en 2098), realiseren tijdelijk zonnepark

De stukken liggen van 8 juli 2020 t/m 18 augustus 2020 ter inzage (1).

Het plan is te raadplegen op:
http://ruimtelijkeplannen.steenwijkerland.nl/12080ECC-91DC-43A9-BAB1-5C451E8B5ED6/

De bestanden zijn beschikbaar op: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/viewer?planidn=NL.IMRO.1708.WLOzonparkblesseOV-ON01

Reageren?

Over het ontwerpbesluit kan iedereen t/m 18 augustus 2020 bij voorkeur schriftelijk, of mondeling, een zienswijze (2) naar voren brengen.
 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben besloten de beslistermijn voor de volgende aanvragen te verlengen met maximaal 6 weken:
Blokzijl, Zuiderpolderweg 3, plaatsen dakkapel (26-06-2020)
Steenwijk, Kornputsingel 23, transformatie voormalig ING gebouw tot 11 appartementen (25-06-2020)
Witte Paarden, Steenwijkerweg 235 en 235 A t/m D, bouwen 5 woningen (01-07-2020)      

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).