Algemeen

Openbare vergaderingen/bijeenkomsten 


6 juli 2021  Raadsvergadering, gemeentehuis, Vendelweg 1, Steenwijk, aanvang 14.00 uur 
(hervatting raadsvergadering van 29 juni 2021)
Deze vergadering zal fysiek plaatsvinden. Vanwege de geldende maatregelen kunnen publiek en pers niet toegestaan worden in verband met de beperkte ruimte.  De vergadering is live te volgen via onze website www.steenwijkerland.nl onder Bestuur/Raadsinformatie. Daar vindt u de agenda ook.

 

Bekendmaking vaststelling Nota wijzigingen APV 2021 - Lachgasverbod


De gemeenteraad heeft op 8 juni 2021 de ‘Nota wijzigingen APV 2021 - Lachgasverbod’ vastgesteld. Dit heeft tot gevolg dat een artikel aan de Algemene plaatselijke verordening (APV) is toegevoegd. De wijziging is bekendgemaakt in elektronisch Gemeenteblad 2021, nr. 206972, te vinden op: www.officielebekendmakingen.nl Daar staat de volledige tekst van het besluit. De gewijzigde APV is op 1 juli 2021 in werking getreden.
Verder ligt het kosteloos ter inzage. Tegen betaling kunt u een afschrift krijgen.

 

Bekendmaking vaststelling Werkwijze huisbezoeken sociaal domein


Burgemeester en wethouders hebben op 15 juni 2021 de ‘Werkwijze huisbezoeken sociaal domein’ vastgesteld. Deze beleidsregel biedt een praktisch kader voor consulenten die op huisbezoek gaan in het kader van de Wmo 2015, Jeugdwet, Participatiewet en Wet schuldhulpverlening. De werkwijze is bekendgemaakt in elektronisch Gemeenteblad 2021, nr. 206966, te vinden op: www.officielebekendmakingen.nl Daar staat de volledige tekst van de beleidsregel. Deze beleidsregel is op 1 juli 2021 in werking getreden.
Verder ligt het kosteloos ter inzage. Tegen betaling kunt u een afschrift krijgen. 

 


Kennisgeving Transitievisie Warmte gemeente Steenwijkerland


De Transitievisie Warmte van de gemeente Steenwijkerland ligt ter inzage met als titel: Samen aan de slag voor een aardgasvrij Steenwijkerland. Deze visie heeft betrekking op de hele gemeente, waarnaast enkele wijken staan genoemd als interessante wijken om te beginnen.

De stukken liggen van 7 juli 2021 t/m 7 september 2021 ter inzage (1). Deze termijn is langer dan gebruikelijk vanwege de zomervakantie. Op die manier hebben belanghebbenden ook buiten de vakantie de mogelijkheid een zienswijze in te dienen. De Transitievisie Warmte is tevens beschikbaar op het webadres: https://www.steenwijkerland.nl/Inwoners/Duurzaam_Steenwijkerland/Gemeentelijk_beleid 

 

Reageren?


Over de Transitievisie Warmte van de gemeente Steenwijkerland kan iedereen t/m 7 september 2021 mondeling of schriftelijk een zienswijze bij het college van B&W naar voren brengen. Deze zienswijze kunt u indienen via het e-mailadres info@steenwijkerland.nl of per post naar Postbus 162, 8330 AD Steenwijk. Voor vragen kunt u bellen met Ype van Woersem via telefoonnummer 14 0521.

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).