Bestemmingsplannen

Vaststelling gewijzigd bestemmingsplan Willemsoord, Koningin Wilhelminalaan 44B


De gemeenteraad van Steenwijkerland heeft op 25 mei 2021 het bestemmingsplan Bestemmingsplan Willemsoord, Koningin Wilhelminalaan 44B gewijzigd vastgesteld. Het plan heeft betrekking op het planologisch regelen van het huidige gebruik van een bestaande bedrijfsloods en het mogelijk maken van de bouw van een kantoorpand/kantine in de stijl van een koloniewoning. De wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan is het vervangen van de woonbestemming door bedrijfsbestemming. De volgende functieaanduidingen zijn toegevoegd aan de verbeelding: Specifieke vorm van bedrijf – loon- grondverzetbedrijf; specifieke vorm van wonen – plattelandswoning; specifieke vorm van bedrijf – bedrijfswoning. Tot slot is de voorwaardelijke verplichting toegevoegd in de agrarische bestemming en bedrijfsbestemming. 

De stukken liggen van 8 juli t/m 17 augustus 2021 ter inzage (1). Daarnaast kunt u het bestemmingsplan inzien via: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/view?planidn=NL.IMRO.1708.WLOkonwilhelm44bBP-VA01  

De bestanden zijn beschikbaar op het webadres:
https://publiek.tercera-ro.nl/officieel/1708/NL.IMRO.1708.WLOkonwilhelm44bBP-VA01 

 

Reageren?


Tot en met 18 augustus 2021 kunnen belanghebbenden die het niet eens zijn met de vaststelling van het bestemmingsplan daartegen beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EZ Den Haag. Voor niet-belanghebbenden is beroep instellen alleen mogelijk, indien tegen het ontwerp bestemmingsplan een zienswijze is ingediend. Verder kan iedere belanghebbende beroep instellen tegen de wijzigingen van het bestemmingsplan.

Het bestemmingsplan treedt in werking op 19 augustus 2021. Als u tijdig beroep heeft ingesteld, kunt u de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak vragen om een voorlopige voorziening te treffen. In dat geval treedt het bestemmingsplan niet eerder in werking dan nadat op dat verzoek is beslist. 

(1) terinzagelegging
Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze
Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar
Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep
Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).