Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning


Giethoorn, Beulakerweg 125a, plaatsen vlaggenmast (28-06-2021)
Giethoorn, Molenweg/Noorderpad, vervangen vonders (28-06-2021)        
Kalenberg, Kalenberg Zuid 1, omzetten groepsaccommodatie naar 7 zelfstandige verblijven 
(27-06-2021)
Kuinre, Worstdijk 1, uitbreiden machineberging (30-06-2021) 
Steenwijkerwold, Oldemarktseweg 221, verhogen schuur  (30-06-2021)
Vollenhove, Noordwal 7, bouwen opslagtank met funderingsplaat (30-06-2021)        
Zuidveen, Langesloot 3, wijzigen gevel  (24-06-2021)

 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen


Burgemeester en wethouders hebben besloten de beslistermijn voor de volgende aanvragen te verlengen met maximaal 6 weken:
Blokzijl, Duinigermeerweg 1 R4 t/m R11, bouwen 7 recreatiewoningen (25-06-2021)
Kuinre, Henric de Cranestraat 105, kappen conifeer (25-06-2021)        
Steenwijk, Eeser Hout 12 a t/m u, bouwen bedrijfsverzamelgebouw (23-06-2021)
Steenwijk, Hooilandenallee 13, bouwen woning (24-06-2021)      

 

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)


Blokzijl, Breestraat 4, herstellen achtergevel (29-06-2021)
Giethoorn, Bovenwijde, kappen berk en 2 elzen en herplanten 3 wilgen zwemeiland (29-06-2021)
Giethoorn, Dwarsgracht 34, plaatsen zonnepanelen bijgebouw (24-06-2021)
Giethoorn, Rietkragge 42, bouwen garage  (23-06-2021) 
Giethoorn, Rietkragge 52, bouwen woning (25-06-2021)
Giethoorn, Zuiderpad 30, bouwen schuur (30-06-2021)
Kuinre, Wyberbuurseweg 1, herbouwen woning (30-06-2021)
Kuinre, Wyberbuurseweg 11, renoveren en uitbreiden woning (30-06-2021)
Nederland, Veldhuisweg 10, starten Bed & Breakfast met kleinschalige theetuin (28-06-2021)
Oldemarkt, naast Poestpad 1, plaatsen omheining (30-06-2021)
Sint Jansklooster, Kadoelen 1, bouwen kapschuur (24-06-2021)
Steenwijk, Het Bolwerk 36, plaatsen dakkapel (30-06-2021) 
Steenwijk, Hooilandenallee 26, bouwen woning (28-06-2021)        
Vollenhove, Bisschopstraat 73 t/m 83 en Kerkstraat 90, realiseren 6 studio's in bestaande bebouwing (24-06-2021)        
Vollenhove, De Voorst 51, plaatsen dakkapel  (23-06-2021)        

 

Reageren?


Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.

 

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)


Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland hebben het voornemen om een omgevingsvergunning te verlenen voor:
Eesveen, Eesveenseweg 159, uitbreiden woonhuis en vergroten bijgebouw

De stukken liggen van 7 juli 2021 t/m 17 augustus 2021 ter inzage (1). 

 

Reageren?


Over het ontwerpbesluit kan iedereen t/m 17 augustus 2021 bij voorkeur schriftelijk, of mondeling, een zienswijze (2) naar voren brengen.

 

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)


Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland hebben het voornemen om een omgevingsvergunning te verlenen voor:
Oldemarkt, Hoofdstraat 73a, brandveilig gebruik De Kindervilla 

De stukken liggen van 7 juli 2021 t/m 17 augustus 2021 ter inzage (1). 

 

Reageren?


Over het ontwerpbesluit kan iedereen t/m 17 augustus 2021 bij voorkeur schriftelijk, of mondeling, een zienswijze (2) naar voren brengen.

(1) terinzagelegging
Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze
Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar
Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep
Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).