Algemeen

Kennisgeving ontwerp partiële wijziging Welstandsnota Steenwijkerland

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland zijn van plan om de gemeenteraad voor te stellen de Welstandsnota Steenwijkerland te wijzigen. Het gewijzigd welstandsbeleid gaat uit van drie welstandsniveaus (groen, oranje en rood) met eigen toetsingscriteria. De partiële wijziging heeft betrekking op de welstandsniveaus groen en oranje. Welstandniveau rood maakt er geen onderdeel vanuit. Hiervoor gelden nog steeds de huidige welstandsregels. Dit betreft de beschermde stads- en dorpsgezichten, binnenstad van Steenwijk en gebieden waarvoor een beeldkwaliteitsplan geldt. Monumenten (groen, oranje en rood welstandsniveau) worden – indien van toepassing - getoetst aan de Erfgoedwet of de erfgoedverordening. Ook gelden daarvoor aparte welstandscriteria.

Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.
 

Bekendmaking Aanwijzingsbesluit invorderingsmedewerkers Steenwijkerland 2023

Burgemeester en wethouders hebben op 12 juni 2023 het Aanwijzingsbesluit invorderingsmedewerkers Steenwijkerland 2023 vastgesteld. De gemeente maakt bij de invordering van de gemeentelijke belastingen gebruik van medewerkers van Cannock Chase Public. In dit besluit worden deze medewerkers formeel aangewezen. Dit besluit is op 15 juni 2023 in werking getreden. Rechtsgeldige bekendmaking van het besluit vindt plaats in het digitale Gemeenteblad 2023, te vinden op www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt, onder nummer 265979. Daar vindt u de volledige tekst van het besluit.

Verder ligt het kosteloos ter inzage. Tegen betaling kunt u hiervan een afschrift ontvangen.

 

Bekendmaking Wijziging Legesverordening 2023 (1e wijziging)


Burgemeester en wethouders hebben op 12 juni 2023 de 1e wijziging van de Legesverordening 2023 vastgesteld. Door deze wijziging worden de kosten voor een rijbewijs verhoogd naar € 48,15. 

Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2023. De datum van ingang van de heffing is 1 juli 2023. Rechtsgeldige bekendmaking van het besluit vindt plaats in het digitale Gemeenteblad 2023, te vinden op www.officielebekendmakingen.nl, onder nummer 265981. Daar vindt u de volledige tekst van het besluit.

Verder ligt het kosteloos ter inzage. Tegen betaling kunt u hiervan een afschrift ontvangen.

 

Nadere regels energiefonds maatschappelijke organisaties 2023

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 12 juni 2023 de Nadere regels energiefonds maatschappelijke organisaties 2023 vastgesteld. Met de inzet van dit energiefonds voor maatschappelijke organisaties wordt beoogd te voorkomen dat (activiteiten van) maatschappelijke organisaties moeten stoppen vanwege gestegen energieprijzen en/of maatschappelijke organisaties te helpen bij het structureel verlagen van hun energieverbruik waardoor zij minder kosten voor energie hebben.

De regels zijn bekendgemaakt in Gemeenteblad 2023, nummer 276542 te vinden op: www.officielebekendmakingen.nl. Daar staat ook de volledige tekst van  de Nadere regels energiefonds maatschappelijke organisaties. Deze Nadere regels zijn in werking getreden op 27 juni 2023 en werken terug tot en met 14 april 2023. 

De Nadere regels liggen kosteloos ter inzage. Tegen betaling kunt u hiervan een afschrift krijgen.