Bestemmingsplannen

Vaststelling bestemmingsplan Baarlo, Veldhuisweg 4

De gemeenteraad heeft op 30 mei 2017 het bestemmingsplan Baarlo, Veldhuisweg 4 vastgesteld. Het plan heeft betrekking op wijziging gebruik van agrarisch bedrijf naar een bestemming bedrijf met een bedrijfswoning met maximaal 3 wooneenheden en verbetering van de ruimtelijke kwaliteit.

De stukken liggen van 14-06-2017 t/m 25-07-2017 ter inzage (1). Daarnaast kunt u het bestemmingsplan raadplegen via

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.1708.BRLveldhuisweg4-VA01.

De bestanden zijn beschikbaar op het webadres:

http://212.78.207.19:80/F6822F1C-60EF-4A24-AEF6-74B4AE86D346/.


Reageren?

T/m 25-07-2017 kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U moet dan wel tijdig een zienswijze over het ontwerp naar voren hebben gebracht of aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest.

Het bestemmingsplan treedt in werking op 26-07-2017. Als u tijdig beroep heeft ingesteld, kunt u de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak vragen om een voorlopige voorziening te treffen. In dat geval treedt het bestemmingsplan niet eerder in werking dan nadat op dat verzoek is beslist.