Bestemmingsplannen

Vooraankondiging opstellen bestemmingsplan

Er wordt een bestemmingsplan voorbereid voor:

  1. Leiweg 7 in Steenwijkerwold (vergroting bestaande stallen en bouwen nieuwe stal)
  2. Veneweg 39 in Wanneperveen, bouw nieuwe woning en verblijfsrecreatie (Bed & Breakfast + 3 safaritenten + 1 boomhut)
  3. Piet Heinstraat / Van Speykstraat in Steenwijk (slopen 38 bestaande woningen en bouwen 27 nieuwe woningen)
  4. Hoek Tukseweg / Steenwijkerdiep in Steenwijk (bouw 21 appartementen).

Met deze publicatie willen wij u attenderen op mogelijke ontwikkelingen in uw omgeving. Op dit moment liggen er nog geen stukken ter inzage.

Pas als het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, kunt u hierover een zienswijze naar voren brengen. Het is mogelijk dat voorafgaand aan deze terinzagelegging eerst nog een inspraakprocedure wordt georganiseerd over een voorontwerpbestemmingsplan Alsdan heeft u ook de mogelijkheid om een inspraakreactie in te dienen. Als het voorontwerp- of het ontwerpbestemmingsplan ter inzage wordt gelegd, informeren wij u daarover in deze krant en op de gemeentelijke website. De kennisgeving van het ontwerpbestemmingsplan wordt ook gepubliceerd in de Staatscourant

Het in procedure brengen van dit bestemmingsplan kan ertoe leiden dat sommige percelen ruimere bouw- en gebruiksmogelijkheden krijgen. Er kunnen ook percelen zijn waar de bestaande bouw- en gebruiksmogelijkheden worden beperkt en/of aan nadere eisen worden gebonden. Als u wilt weten wat uw huidige bouw- en gebruiksmogelijkheden zijn, kunt u bij de balie Bouwen & Wonen (in het gemeentehuis) of bij het Klantencontactcentrum (telefonisch) terecht. De huidige bouw- en gebruiksmogelijkheden gelden tot het moment dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage wordt gelegd.

Voor meer informatie over deze vooraankondiging kunt u contact opnemen met het Klantencontactcentrum, tel. 14 0521.