Algemeen

Openbare vergaderingen/bijeenkomsten

17 juni 2019
Commissie bezwaarschriften
, Vendelweg 1, Steenwijk
Agenda
19.00 uur: bezwaarschrift tegen omgevingsvergunning voor het verplaatsen tuinhuis, vervangen rieten dak woning, plaatsen dakraam in schuur locatie Binnenpad 17 in Giethoorn
 20.00 uur: bezwaarschrift tegen besluit op een Wob verzoek ten aanzien van een verzoek om handhaving perceel Oldemarktseweg 91 in Steenwijkerwold.
 De stukken liggen tot en met 17 juni 2019 voor belanghebbenden in het gemeentehuis ter inzage.

18 juni 2019
Openbare vergadering van de adviseur ruimtelijke kwaliteit van de welstands- en monumentencommissie, gemeentehuis, Vendelweg 1, Steenwijk, aanvang 09.30 uur.
De agenda met de te behandelen bouwplannen ligt voor aanvang van de vergadering ter inzage in de vergaderruimte. Voor informatie over de agenda kunt u contact opnemen met de heer H. Waninge, tel. 14 0521.

18 juni 2019
Raadsvergadering, gemeentehuis, Vendelweg 1, Steenwijk, aanvang 19.30 uur.
De agenda vindt u op onze website www.steenwijkerland.nl onder Bestuur / Raadsinformatie

Bekendmaking uitschrijving BRP
Op grond van artikel 2.22 Wet basisregistratie personen (BRP) zijn de adresgegevens van de volgende personen ambtshalve gewijzigd in: ‘onbekend’.
Năstase, G., 12-09-1979 per 30-04-2019 (voornemen)
Lijkendijk, F.W., 28-08-1997 per 30-04-2019 (voornemen)
El Harraq, M.A., 01-12-1968 per 30-04-2019 (voornemen)
Flor Perez, A., 27-07-1972 per 30-04-2019 (voornemen)
Remmers, M.C., 02-07-1996 per 30-04-2019 (voornemen)
T/m 10-07-2019 kan een belanghebbende tegen de uitschrijving bezwaar (3) maken. Informatie over adresonderzoek vindt u op de gemeentelijke website.

Bekendmaking jaarstukken 2018
Op grond van artikel 197 van de gemeentewet maakt het college van burgemeester en wethouders bekend dat de jaarstukken over het jaar 2018 voor een ieder ter inzage zijn gelegd. In de raadsvergadering van 9 juli 2019 zal de raad worden voorgesteld om met de jaarstukken 2018 in te stemmen.

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).