Algemeen

Openbare vergadering van de adviseur ruimtelijke kwaliteit van de welstands- en monumentencommissie

25 juni 2019, gemeentehuis, Vendelweg 1, Steenwijk, aanvang 09.30 uur.
De agenda met de te behandelen bouwplannen ligt voor aanvang van de vergadering ter inzage in de vergaderruimte. Voor informatie over de agenda kunt u contact opnemen met de heer H. Waninge, tel. 14 0521.
 

Bekendmaking Besluit beperkingen openbaarheid bouwvergunningarchieven 2019

Burgemeester en wethouders hebben op 23 april 2019 het Besluit beperkingen openbaarheid bouwvergunningarchieven 2019 vastgesteld. Dit besluit regelt de beperkingen aan de openbaarheid van de bouwvergunningarchieven van de voormalige gemeenten. Het besluit treedt in werking op 4 juni 2019. Rechtsgeldige bekendmaking van het besluit vindt plaats op www.officielebekendmakingen.nl Gemeenteblad 2019, onder nr. 135072. Daar vindt u de volledige tekst van het besluit.
Verder ligt het kosteloos ter inzage (1). Tegen betaling kunt u een afschrift ontvangen. Binnen 6 weken na de datum van inwerkingtreding kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.
 

Bekendmaking vaststelling Algemene inkoopvoorwaarden van de gemeenten Staphorst, Steenwijkerland en Zwartewaterland voor leveringen en diensten, versie 2019

De gemeenten Staphorst, Steenwijkerland en Zwartewaterland hebben nieuwe algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten vastgesteld. Door uniforme voorwaarden voor drie gemeenten vast te stellen wordt regionale uniformiteit gerealiseerd wat het voor bedrijven eenvoudiger maakt om zaken te doen met een van de genoemde gemeenten. Bij nieuwe offerteaanvragen zullen deze inkoopvoorwaarden van toepassing worden verklaard. De inkoopvoorwaarden zijn bekendgemaakt in elektronisch Gemeenteblad 2019, nr. 139750, te vinden op: www.officielebekendmakingen.nl Daar staat de volledige tekst van de regeling.
De Algemene inkoopvoorwaarden liggen verder kosteloos ter inzage (1). Tegen betaling kunt u een afschrift krijgen.
 

Bekendmaking vaststelling Coffeeshopbeleid gemeente Steenwijkerland

De burgemeester heeft op 26 maart 2019 het ‘Coffeeshopbeleid gemeente Steenwijkerland’ vastgesteld.
Het coffeeshopbeleid bevat de lokale uitwerking van de Aanwijzing Opiumwet van het Openbaar Ministerie (OM). De hoofddoelstellingen zijn de handhaving van de openbare orde en de bescherming van het woon- en leefklimaat. Dit beleid bevat enkele kleine aanpassingen van het huidige beleid. Openingstijden zijn aangepast en er is een kennelijke verschrijving gecorrigeerd. Het beleid is bekendgemaakt in elektronisch Gemeenteblad 2019, nr. 138639, te vinden op: www.officielebekendmakingen.nl Daar staat de volledige tekst van de regeling. Het beleid is op 6 juni 2019 in werking getreden.
Verder ligt het kosteloos ter inzage (1). Tegen betaling kunt u een afschrift krijgen.
 

Bekendmaking Straatnaambesluit

Burgemeester en wethouders hebben op 28 mei 2019 een straatnaambesluit vastgesteld. Hiermee zijn namen toegekend aan delen van de openbare ruimte. Voor het parkeerdek tegenover Rams Woerthe in Steenwijk is de benaming ‘Gasthuispoort’ vastgesteld. Voor het parkeerplein bij de weth. Harm Molweg te Giethoorn is de benaming ‘Meester Henkelplein’ vastgesteld. Het straatnaambesluit is bekendgemaakt in elektronisch Gemeenteblad 2019, nr. 141158, te vinden op: www.officielebekendmakingen.nl Daar staat de volledige tekst van het besluit. Het straatnaambesluit is op 13 juni 2019 in werking getreden.
Verder ligt het kosteloos ter inzage (1). Tegen betaling kunt u een afschrift krijgen.

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).