Algemeen

Openbare vergaderingen/bijeenkomsten

Openbare vergadering Adviesraad Sociaal Domein Steenwijkerland op 1 juli 2019, Vendelweg 1, Steenwijk, aanvang 10.00 uur.
De agenda vindt u op onze website www.steenwijkerland.nl De te behandelen stukken liggen voor aanvang van de vergadering ter inzage. Voor informatie over de agenda kunt u contact opnemen met de ambtelijk secretaris van de Adviesraad, tel. 14 0521.

 Openbare vergadering van de adviseur ruimtelijke kwaliteit van de welstands-  en monumentencommissie op 2 juli 2019 , gemeentehuis, Vendelweg 1, Steenwijk, aanvang 09.30 uur.
 De agenda met de te behandelen bouwplannen ligt voor aanvang van de vergadering ter  inzage in de vergaderruimte. Voor informatie over de agenda kunt u contact opnemen met  de heer H. Waninge, tel. 14 0521.

 

Bekendmaking uitschrijving BRP

Op grond van artikel 2.22 Wet basisregistratie personen (BRP) zijn de adresgegevens van de volgende personen ambtshalve gewijzigd in: ‘onbekend’.
Tanoh, K.M., 25-03-1985 per 08-05-2019 (voornemen)
De Roeck, N.C., 11-08-1987 per 08-05-2019 (voornemen)
Teleng, R.H., 10-05-1999 per 08-05-2019 (voornemen)
Villanueva Bakker, A.J., 21-05-1983 per 08-05-2019 (voornemen)
Van der Velde, C.R., 06-03-1999 per 15-05-2019 (voornemen)


T/m 30-07-2019 kan een belanghebbende tegen de uitschrijving bezwaar (3) maken. Informatie over adresonderzoek vindt u op de gemeentelijke website.

 

Anterieure overeenkomst plangebied Eeserwold Wonen

Met inachtneming van artikel 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat de gemeente Steenwijkerland op 7 juni 2019 een overeenkomst heeft gesloten met projectontwikkelaar Landgoed ‘de Woldberg’ B.V. Het is een zogenaamde anterieure overeenkomst voor de ontwikkeling van het woongedeelte in het plangebied Eeserwold. Door het sluiten van de Anterieure overeenkomst plangebied Eeserwold Wonen neemt projectontwikkelaar Landgoed ‘de Woldberg’ B.V. de ontwikkeling van het woongedeelte van projectontwikkelaar Esborg Ontwikkeling B.V. over.

Een zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst ligt vanaf 25 juni 2019 gedurende 6 weken ter inzage.

Tegen deze overeenkomst kunnen geen zienswijzen worden ingediend en er staat geen bezwaar of beroep tegen open.

 

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).