Algemeen

Openbare vergaderingen/bijeenkomsten

Commissie bezwaar- en beroepschriften

29 juni 2020, gemeentehuis, Vendelweg 1 in Steenwijk.    
Agenda:
19.15 uur: bezwaarschrift tegen omgevingsvergunning voor het bouwen van een hekwerk met pilaren op locatie Buitensingel 7 in Steenwijk
De stukken liggen t/m 29 juni 2020 voor belanghebbenden ter inzage (1).
Vanwege de coronamaatregelen (1,5 meter onderlinge afstand) is beperkt ruimte voor publiek. Daarom is aanmelding vooraf noodzakelijk. Wilt u bij de hoorzitting aanwezig zijn? Neem dan contact op met het secretariaat van de commissie bezwaar- en beroepschriften, telefoonnummer 14 0521.
 

Raadsvergadering

30 juni 2020  
Het tijdstip en hoe de vergadering plaatsvindt laten we u zo snel mogelijk weten via onze website www.steenwijkerland.nl onder Bestuur/Raadsinformatie. Daar vindt u ook de agenda. Wilt u gebruikmaken van het spreekrecht? Neem dan contact op met de griffie via de mail griffie@steenwijkerland.nl

 

Wijziging Verordening Bedrijven Investeringszone Centrumgebied Steenwijk

De gemeenteraad heeft op 26-05-2020 de Verordening Bedrijven Investeringszone Centrumgebied Steenwijk 2017 gewijzigd. De wijzigingsregeling is op 17-06-2020 bekendgemaakt in Gemeenteblad 2020, nr. 151860, te vinden op: www.officielebekendmakingen.nl Daar staat de volledige tekst van deze regeling. De wijziging is op 18-06-2020 in werking getreden en werkt terug tot 01-01-2020.
Deze regeling ligt verder kosteloos ter inzage (1). Tegen betaling kunt u een afschrift krijgen.

 

Mandaat Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg

Burgemeester en wethouders hebben op 26-05-2020 het Mandaatbesluit Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg gemeente Steenwijkerland - GGD IJsselland vastgesteld. Dit besluit is bekendgemaakt in Gemeenteblad 2020, nr. 147452, te vinden op: www.officielebekendmakingen.nl Daar vindt u ook de volledige tekst van het mandaatbesluit. Het besluit is op 13-06-2020 in werking getreden en werkt terug tot 01-01-2020.
Het mandaatbesluit ligt verder kosteloos ter inzage (1). Tegen betaling kunt u een afschrift krijgen.

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).