Bestemmingsplannen

Vaststelling bestemmingsplan Blankenham - Hammerdijk 18

De gemeenteraad heeft op 16 juni 2020 het bestemmingsplan Blankenham - Hammerdijk 18 vastgesteld. Het plan heeft betrekking op de functiewijziging van agrarisch naar wonen met bouwvlak op het perceel aan de Hammerdijk 18 te Blankenham.

De stukken liggen van 24 juni t/m 4 augustus 2020 ter inzage (1). Daarnaast kunt u het bestemmingsplan raadplegen via: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/viewer?planidn=NL.IMRO.1708.BKHHammerdijk18Bp-VG01
De bestanden zijn beschikbaar op het webadres: http://ruimtelijkeplannen.steenwijkerland.nl/87CED97E-324A-47F8-B5D4-8C5DBAF8E5EE/

Reageren?

T/m 4 augustus 2020 kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U moet dan wel tijdig een zienswijze over het ontwerp naar voren hebben gebracht of aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest.
Het bestemmingsplan treedt in werking op 5 augustus 2020. Als u tijdig beroep heeft ingesteld, kunt u de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak vragen om een voorlopige voorziening te treffen. In dat geval treedt het bestemmingsplan niet eerder in werking dan nadat op dat verzoek is beslist.


Vaststelling bestemmingsplan Steenwijk - Bloemenbuurt, Steenwijk-West

De gemeenteraad heeft op 16 juni 2020 het bestemmingsplan Steenwijk - Bloemenbuurt, Steenwijk-West vastgesteld. Het plan heeft betrekking op de transformatie van 94 beneden-bovenwoningen naar 77 grondgebonden, eengezinswoningen in de Bloemenbuurt, gelegen in Steenwijk West.

De stukken liggen van 24 juni t/m 4 augustus 2020 ter inzage (1). Daarnaast kunt u het bestemmingsplan raadplegen via: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/viewer?planidn=NL.IMRO.1708.STWBloemenbuurtBP-VA01
De bestanden zijn beschikbaar op het webadres: http://ruimtelijkeplannen.steenwijkerland.nl/FED53A52-E16A-45E5-8070-A5352113F2A3/

Reageren?

T/m 4 augustus 2020 kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U moet dan wel tijdig een zienswijze over het ontwerp naar voren hebben gebracht of aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest.
Het bestemmingsplan treedt in werking op 5 augustus 2020. Als u tijdig beroep heeft ingesteld, kunt u de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak vragen om een voorlopige voorziening te treffen. In dat geval treedt het bestemmingsplan niet eerder in werking dan nadat op dat verzoek is beslist.

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).