Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Steenwijk, Dolderweg 4, bouwen schuur / opslag ten dienste van bedrijf (20-04-2020)
Wetering, Wetering West 35, starten Bed & Breakfast in bijgebouw (01-05-2020)  
     

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Giethoorn, Beulakerweg 165, wijzigen gebruik bedrijfswoning naar wonen (15-05-2020)
Giethoorn, Dwarsgracht 40, starten Bed & Breakfast (25-05-2020)
Scheerwolde, Steenwijkerdiep-Zuid 13, verbouwen bijgebouw (25-05-2020)        
Steenwijk, Gasthuisstraat 46, aanbrengen gevelreclame (20-05-2020)        
Steenwijk, Oostercluft 376, uitbreiden woning d.m.v. aanbouw (19-05-2020)    
   

Reageren?

Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.
 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben besloten de beslistermijn voor de volgende aanvragen te verlengen met maximaal 6 weken:
Giethoorn, nabij Binnenpad 69, vervangen bruggen (20-05-2020)        
Oldemarkt, achter Kruisstraat 76, plaatsen  hek rond weiland (20-05-2020)        

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).