Bestemmingsplannen

Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan Oldemarkt - Hoofdstraat 6-8

Het ontwerpbestemmingsplan Oldemarkt - Hoofdstraat 6-8 ligt ter inzage. Het plan heeft betrekking op Hoofdstraat 6-8 te Oldemarkt. Het gaat hier om de herinrichting van een (braakliggend) terrein. Dit perceel wordt voorzien van een centrumbestemming. Op deze gronden zijn centrumfuncties toegestaan waaronder ook wonen. De herontwikkeling van het terrein zorgt voor een passende functie binnen het centrum van Oldemarkt.

De stukken liggen van 1 juli t/m 11 augustus 2020 ter inzage (1).
Daarnaast kunt u het ontwerp raadplegen via https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/viewer?planidn=NL.IMRO.1708.ODMHoofdstr6en8BP-ON01
De bestanden zijn beschikbaar op het webadres: http://ruimtelijkeplannen.steenwijkerland.nl/7C56942E-1572-4AFF-A7AD-FA044F6AAF0D/
 

Vaststelling bestemmingsplan Scheerwolde - Brink

De gemeenteraad heeft op 16 juni 2020 het bestemmingsplan Scheerwolde - Brink vastgesteld. Het plan heeft betrekking op de voormalige locatie van OBS de Brinkschool, en de drie naastgelegen sociale huurwoningen aan de Brink en het verkavelen van een aangrenzend perceel openbaar groen aan de Schoolstraat in Scheerwolde. Het plan betreft het realiseren van 11 woningen, waarvan 8 voor sociale huur en 3 voor de doelgroep starters, gelegen aan de  Brink/Schoolstraat in Scheerwolde.

De stukken liggen van 1 juli t/m 11 augustus 2020 ter inzage (1).
Daarnaast kunt u het bestemmingsplan raadplegen via https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/viewer?planidn=NL.IMRO.1708.SCWBrinkSchoostrBP-VA01 
De bestanden zijn beschikbaar op het webadres: http://ruimtelijkeplannen.steenwijkerland.nl/0D4C894D-8E77-4FB9-9DDA-919E12850981/

Reageren?

T/m 11 augustus 2020 kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U moet dan wel tijdig een zienswijze over het ontwerp naar voren hebben gebracht of aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest.
Het bestemmingsplan treedt in werking op 12 augustus 2020. Als u tijdig beroep heeft ingesteld, kunt u de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak vragen om een voorlopige voorziening te treffen. In dat geval treedt het bestemmingsplan niet eerder in werking dan nadat op dat verzoek is beslist.


Rectificatie wegens onjuiste terinzagelegging

Vastgestelde bestemmingsplan Steenwijk - Bloemenbuurt, Steenwijk West
De gemeenteraad heeft op 16 juni 2020 het bestemmingsplan Steenwijk - Bloemenbuurt, Steenwijk-West vastgesteld. Het plan heeft betrekking op de transformatie van 94 beneden-bovenwoningen naar 77 grondgebonden, eengezinswoningen in de Bloemenbuurt, gelegen in Steenwijk West.

De stukken liggen van 1 juli t/m 11 augustus 2020 ter inzage (1).
Daarnaast kunt u het bestemmingsplan raadplegen via https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/viewer?planidn=NL.IMRO.1708.STWBloemenbuurtBP-VA01
De bestanden zijn beschikbaar op het webadres: http://ruimtelijkeplannen.steenwijkerland.nl/FED53A52-E16A-45E5-8070-A5352113F2A3/

Reageren?

T/m 11 augustus 2020  kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U moet dan wel tijdig een zienswijze over het ontwerp naar voren hebben gebracht of aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest.
Het bestemmingsplan treedt in werking op 12 augustus 2020. Als u tijdig beroep heeft ingesteld, kunt u de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak vragen om een voorlopige voorziening te treffen. In dat geval treedt het bestemmingsplan niet eerder in werking dan nadat op dat verzoek is beslist.

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).