Algemeen

Openbare vergaderingen/bijeenkomsten 

Politieke Markt

15 en 22 juni 2021, aanvang 19.30 uur.
De agenda vindt u op onze website www.steenwijkerland.nl onder Bestuur/Raadsinformatie. 
De Politieke Markt vindt plaats via Zoom (een app voor video-overleg). Wilt u gebruikmaken van het spreekrecht? Neem dan contact op met de griffie via de mail griffie@steenwijkerland.nl 
 

Raadsvergadering

22 juni 2021 , aanvang 20.30 uur.
De agenda vindt u op onze website www.steenwijkerland.nl onder Bestuur/Raadsinformatie. 
De raadsvergadering vindt plaats via Zoom (een app voor video-overleg). Wilt u gebruikmaken van het spreekrecht? Neem dan contact op met de griffie via de mail griffie@steenwijkerland.nl 

 

Besluit aanwijzing toezichthouders Wmo

Burgemeester en wethouders hebben op 25-5-2021 het Besluit aanwijzing toezichthouders Wmo 2015 Steenwijkerland vastgesteld. Dit besluit is bekendgemaakt in Gemeenteblad 2021, nr. 175186, te vinden op: www.officielebekendmakingen.nl Daar vindt u de volledige tekst van het aanwijzingsbesluit. Dit besluit is op 8-6-2021 in werking getreden en werkt terug tot 1-1-2021.
Het aanwijzingsbesluit ligt verder kosteloos ter inzage (1). Tegen betaling kunt u een afschrift krijgen.

 

Wijziging Verordening bedrijveninvesteringszone centrumgebied Steenwijk

De gemeenteraad heeft op 25-5-2021 de Verordening bedrijveninvesteringszone centrumgebied Steenwijk 2017 gewijzigd. De wijzigingsregeling is bekendgemaakt in Gemeenteblad 2021, nr. 175840, te vinden op: www.officielebekendmakingen.nl Daar staat de volledige tekst van deze regeling. De wijziging is op 8-6-2021 in werking getreden. 
Deze regeling ligt verder kosteloos ter inzage (1). Tegen betaling kunt u een afschrift krijgen.

Overeenkomst voormalige bibliotheeklocatie aan de Nicolaas ter Maethstraat 

Met inachtneming van artikel 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat de gemeente Steenwijkerland op 27 mei 2021 in het kader van de herontwikkeling van de voormalige bibliotheeklocatie aan de Nicolaas ter Maethstraat te Steenwijk een overeenkomst heeft gesloten met Scheenstra Projecten 2 B.V.

Het is een zogenaamde anterieure overeenkomst voor de realisatie van maximaal 14 appartementen.

Een zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst ligt vanaf 16 juni 2021 gedurende 6 weken ter inzage. 

Omdat de overeenkomst een privaatrechtelijke rechtshandeling betreft kunnen tegen de gesloten overeenkomst en de zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst geen zienswijzen of bezwaren worden ingediend.

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).