Bestemmingsplannen

Vaststelling gewijzigd bestemmingsplan Tuk - Tukseweg 136

De gemeenteraad heeft op 30 maart 2021 besloten het bestemmingsplan Tuk - Tukseweg 136 niet vast te stellen. Het plan heeft betrekking op het perceel Tukseweg 136 in Tuk.

Het raadsbesluit ligt van 16 juni t/m 27 juli 2021 ter inzage (1). Het raadsbesluit is beschikbaar op het webadres: https://steenwijkerland.sendin.nl/index.php/s/WaZBPHbpiJKGgLp#pdfviewer 

Reageren?

T/m 27 juli 2021 kunnen belanghebbenden en degenen die een zienswijze ingediend hebben beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
Als u tijdig beroep heeft ingesteld, kunt u de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak vragen om een voorlopige voorziening te treffen.

 

Rectificatie ontwerpbestemmingsplan Correctieve herziening wonen Giethoorn, Dwarsgracht, Jonen en overige plannen

Het ontwerpbestemmingsplan herziening wonen Giethoorn, Dwarsgracht, Jonen en overige plannen ligt ter inzage. Het plan heeft betrekking op de juridische koppeling tussen de bestemming ‘wonen’ en het begrip ‘woning’. Dit naar aanleiding van een uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Deze rectificatie betreft het herstellen van het ontbreken van het analoge exemplaar tijdens de ter inzage termijn.  

De stukken liggen van 16 juni t/m 27 juli 2021 ter inzage (1). Daarnaast kunt u het ontwerp raadplegen via  https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/view?planidn=NL.IMRO.1708.STWcorwonenCBP-ON01  

De bestanden zijn beschikbaar op het webadres: https://publiek.tercera-ro.nl/officieel/1708/NL.IMRO.1708.STWcorwonenCBP-ON01  

Reageren?

Over het ontwerpbestemmingsplan kan iedereen t/m 27 juli 2021 mondeling of schriftelijk een zienswijze (2) bij de gemeenteraad naar voren brengen.

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).