Algemeen

Openbare vergaderingen/bijeenkomsten 
 

Openbare vergadering Adviesraad Sociaal Domein Steenwijkerland

7 juni 2021, aanvang 10.45 uur via zoom. 
De agenda vindt u op onze website www.steenwijkerland.nl/adviesraadsociaaldomein
I.v.m. corona is het niet mogelijk fysiek aanwezig te zijn bij de vergadering. Mocht u belangstelling hebben voor de vergadering of informatie willen over de agenda, dan verzoeken wij u contact op te nemen met de secretaresse van de Adviesraad Sociaal Domein, telefoonnummer 14 0521. 
 

Commissie bezwaarschriften

7 juni 2021     
Agenda:
19.00 - 19.45 uur: bezwaarschrift tegen omgevingsvergunning plaatsen reclame Korte Wolpromenade 8 in Steenwijk
20.15 - 21.00 uur: bezwaarschrift tegen omgevingsvergunning bouwen woning locatie Aasingel 9 in Steenwijk

De stukken liggen t/m 7 juni 2021 voor belanghebbenden ter inzage (1).
Gelet op de huidige coronamaatregelen worden de hoorzittingen digitaal via de applicatie Zoom gehouden. Aanmelding voor de digitale zitting is mogelijk tot en met 3 juni 2021. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jolanda Laarhuis, van het secretariaat commissie bezwaarschriften, telefoonnummer 14 0521. 
 

Raadsvergadering

8 juni 2021, aanvang 19.30 uur.
De agenda vindt u op onze website www.steenwijkerland.nl onder Bestuur/Raadsinformatie 
De raadsvergadering vindt plaats via Zoom (een app voor video-overleg). Wilt u gebruikmaken van het spreekrecht? Neem dan contact op met de griffie via de mail griffie@steenwijkerland.nl 

 

Bekendmaking uitschrijving BRP 

Op grond van artikel 2.22 Wet basisregistratie personen (BRP) zijn de adresgegevens van de volgende personen ambtshalve gewijzigd in: ‘onbekend’.
Sebelon,E.B., 03-04-1987 per 12-04-2021 (voornemen) 
de Jong, A., 14-12-1975 per 12-04-2021 (voornemen) 
Teekman, J.G.H., 15-07-1962 per 12-04-2021 (voornemen) 
Teekman, P.H.J.J., 28-10-1989 per 12-04-2021 (voornemen) 
van der Zwet, G.P., 30-04-1961 per 12-04-2021 (voornemen)  

T/m 30-06-2021 kan een belanghebbende tegen de uitschrijving bezwaar (3) maken. Informatie over adresonderzoek vindt u op de gemeentelijke website.
 


Bekendmaking terinzagelegging jaarstukken 2020

Op grond van artikel 197 van de gemeentewet maakt het college van burgemeester en wethouders bekend dat de jaarstukken over het jaar 2020 voor een ieder ter inzage zijn gelegd. In de raadsvergadering van 29 juni 2021 zal de raad worden voorgesteld om met de jaarstukken 2020 in te stemmen.
 

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).