Bestemmingsplannen

 

Vaststelling gewijzigd bestemmingsplan Vollenhove - Schuit 6-8


De gemeenteraad heeft op 8 juni 2021 het bestemmingsplan Vollenhove - Schuit 6-8 gewijzigd vastgesteld. Het plan heeft betrekking op de ontwikkeling van 8 woningen verdeeld over 2 bouwvolumes met in het midden een hof.

De wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zijn: ambtshalve aanpassingen in de toelichting, mogelijkheid voor een aanbouw bij de schuurwoning met huisnummer 8b en 8c en het uitsluiten van vergunningsvrije bouwmogelijkheden in de regels. 

De stukken liggen van 23 juni t/m 3 augustus 2021 ter inzage (1). 
Daarnaast kunt u het bestemmingsplan raadplegen via https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/view?planidn=NL.IMRO.1708.VLHSchuit68BP-VA01 
De bestanden zijn beschikbaar op het webadres:
https://publiek.tercera-ro.nl/officieel/1708/NL.IMRO.1708.VLHSchuit68BP-VA01 
 

Reageren?

Tot en met 3 augustus 2021 kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U moet dan wel tijdig een zienswijze over het ontwerp naar voren hebben gebracht of aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest. Verder kan iedere belanghebbende beroep instellen tegen de wijzigingen van het bestemmingsplan.

Het bestemmingsplan treedt in werking op 4 augustus 2021. Als u tijdig beroep heeft ingesteld, kunt u de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak vragen om een voorlopige voorziening te treffen. In dat geval treedt het bestemmingsplan niet eerder in werking dan nadat op dat verzoek is beslist. 


Vaststelling gewijzigd bestemmingsplan Vollenhove - Schuit 6-8

De gemeenteraad heeft op 8 juni 2021 het bestemmingsplan Vollenhove - Schuit 6-8 gewijzigd vastgesteld. Het plan heeft betrekking op de ontwikkeling van 8 woningen verdeeld over 2 bouwvolumes met in het midden een hof. 
Zie voor meer informatie en de mogelijkheid om te reageren de gemeentelijke website.

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).